گزارش ويدئويي فدراسيون جهانی واليبال از كاپيتان معروف

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سعيد معروف، كاپيتان تيم ملي ايران در گــزارش ويدئويي فدراســيون جهاني واليبال از تجربه جديــد ايرانيها در ليگ جهاني گفت. ســعيد معروف، كاپيتان تيم ملي ايران در گزارش ويدئويي فدراســيون جهانــي واليبال از تجربــه جديد ايرانيها در ليــگ جهاني گفــت. كاپيتان تيم ملي ايران در گفتوگويي با فدراســيون جهاني واليبــال كــه در توييتر رســمي FIVB انتشــار يافته درباره پنجمين حضور ايران در ليگ جهاني صحبت كرد. سعيد معروف در اين ويدئو در مورد تجربه ايران در ليگ جهاني گفت: «چهار ســال اســت كه وارد ليگ جهاني شدهايم و اين پنجمين تجربه ماســت. در مقايســه با تيمهايي همچون برزيل و ايتاليا كه بيســت و هشــت سال است در اين مســابقات حضور دارند، تازه وارد هســتيم. هر بار كه وارد اين مسابقات شــديم براي ما تجربه جديدي به شــمار ميآيد.» كاپيتان تيــم ملي در اين ويدئو كه در هفته اول ليــگ جهاني و در ايتاليا گرفته شده ادامه ميدهد: «خوشحاليم كه به ايتاليا، مهد واليبــال دنيا آمديم. مردم ايران هم اين مسابقات را به دقت پيگيري ميكنند. به همين دليل اين مسابقات براي ما از اهميت بااليي برخوردار است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.