مهدیسهرابیبرگشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي ليــگ برتــر دوچرخهســواري پيســت با معرفي نفرات برتر ســه ماده پيگيري شــد. اوليــن مرحله رقابتهــاي ليگ برتر پيست در حالي با عنوان جام رمضان آغاز شــد كه رقابتهاي سه رشته به پايان رسيد و برترينها معرفي شدند. در اســپرينت، علي عليعســكري از تيم مس كرمان، احســان خادمي از تيم پيشــگامان كوير يزد و حسنعلي ورپشتي از تيم مس كرمان، به ترتيب اول تا سوم شدند.

در اســكرچ، مهدي ســهرابي از تيــم هيات زنجان- كه مدتی دور بود و حاال برگشــته- محمد رجبلو از تيم پيشــگامان كوير يــزد و كمال راضي از تيــم اميدنيا مشــهد، ردههاي اول تا ســوم را به خــود اختصاص دادند. در تعقيبي انفــرادي (چهار كيلومتر تعقيبي) محمداســماعيل چايچي از تيم شهرداري تبريز، حسين ناطقي و شهاب جديداالسالمي از تيم سپاهان اصفهان، روي ســكوهاي اول تا سوم ايســتادند. يكــي از نكتههــاي اين مسابقه اين بود كه محمد دانشورخرم دارنــده مدال طالی بازيهاي آســيا طبق نظر پزشــك در اين مســابقات شــركت نكرد. او روز شــنبه در حين مســابقات انتخابي تيم ملي از ناحيه كمر دچار آسيبديدگي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.