احتمال حضور يك اتومبيلران خانم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنــا- دبيــر فدراســيون موتور ســواري و اتومبيلراني از آمادگي ايران بــراي برگــزاري ســومين دوره رالي خاورميانه به ميزباني شيراز خبر داد و گفت: «احتمال حضور يك اتومبيلران زن ايراني در اين رقابتها وجود دارد.»

شــهزاد كيانــي دربــاره آخرين اقدامات فدراســيون اتومبيلراني براي برگزاري سومين دوره رقابتهاي رالي خاورميانه به ميزباني ايران گفت: «اين رقابتها سال گذشته به دليل تغييرات مكرر در فدراســيون برگزار نشد و اين در حاليســت كه ايران پيــش از اين ميزبــان دو دوره از رقابتهــاي رالي خاورميانه بوده است.

اواخــر ســال 95 بــا تــالش و رايزنيهاي مســتمر رييس فدراسيون اتومبيلراني و حمايتهاي وزير ورزش و جوانان در اجالس جهاني فدراسيون اتومبيلراني در ســوييس اين ميزباني مجدد به ايران داده شد.» كياني گفت: «هانــي شــعبان نماينده فدراســيون جهاني اتومبيلراني تيرماه امسال براي بازديد اوليه از مسيرهاي رالي به ايران سفر ميكند.»

به گفته دبير اين فدراســيون، اين رقابتها اواخر شــهريور ماه امسال در شيراز و با حضور نمايندگان كشورهاي خاورميانــه و دو تيم از ايــران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.