تيم ملي واترپلو راهي سنگاپور شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي واترپلوي ايــران براي حضــور در رقابتهــاي چهارجانبــه ســنگاپور بــا 13 بازيكــن ديــروز (چهارشــنبه) عازم اين كشور شد. تيم ملــي واترپلوي ايران كــه خود را براي شــركت در رقابتهاي متعدد از جمله بازيهاي آســيايي آمــاده ميكند، در ادامه برنامههاي تمرينياش در سنگاپور اردو زد. تيــم ملي واترپلوي ايران براي حضــور در رقابتهــاي چهارجانبــه دوســتانه ســنگاپور راهي اين كشــور شــده و قرار است با سه تيم صربستان، استراليا و ســنگاپور به رقابت بپردازد. محمد سالمي، آرشــيا الماسي، پيمان اســدي، امير دهداري، شايان قاسمي، اميــن قويــدل، اميرحســين كيهاني، حســين خالدي، حامد ملك خانبانان، ســجاد ســاويز، اميرحســين رهبــر، سهيل رســتميان و مهدي يزدانخواه، مليپوشاني هستند كه از سوي چيريچ براي حضــور در رقابتهاي چهارجانبه ســنگاپور انتخاب شــدهاند. الكساندر چيريچ (سرمربي)، وحيد رضايي(مربي) و نادر غفوري (سرپرست) كادر تيم ملي ايران را تشكيل ميدهند. برنامه مسابقات چهارجانبه سنگاپور به شرح زیر است: پنجشــنبه 18 خــرداد: اســتراليا – سنگاپور ؛ ايران – صربستان جمعه 19 خرداد: صربستان – استراليا؛ ايران – سنگاپور شنبه 20 خرداد: صربستان – سنگاپور؛ ايران – استراليا يكشــنبه 21 خرداد: تيم سوم – تيم چهارم ؛ تيم اول – تيم دوم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.