امروز، تيراندازان به خط ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمرين رســمي نمايندگان تيراندازي كشــورمان از ديروز در حالي در آذربايجان انجام ميشود كه تيراندازان خود را براي رقابتي سخت با حريفان قدرتمند در جام جهاني آماده ميكنند. مســابقات جام جهاني تيراندازي در آذربايجان در حالي از امروز با حضور 416 ورزشــكار از 42 كشور جهان آغاز ميشود كه 12 تيرانداز كشورمان به مصاف حريفان خود ميروند. امروز و در اولين روز اين رقابتها لعيا محمدي، شيرين مرتضوي، گلنوش سبقتاللهي و هانيه رستميان در رشــتههاي تپانچه 25 متر بانوان دقت، پوريا نوروزيان و حســين باقري در رشــته تفنگ 10 متر مردان، محمد تاجديني، مهدي تندري و وحيد گل خندان در رشته تپانچه 50 متر مردان و نجمه خدمتي، الهه احمدي و نرجس امام قلينژاد در رشــته تفنگ 10 متر بانوان به مصاف حريفان قدرتمند خود ميروند. مسابقات تيراندازي جام جهاني آذربايجان از 16 الي 24 خرداد ماه در شهر گاباالي آذربايجان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.