آغاز دور جديد تمرينات تيم تكواندو بانوان ناشنوا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايــب رييس بانــوان فدراســيون ورزشهاي ناشــنوايان از دور جديد تمرينات تيم تكواندو بانوان ناشنواي ايران خبر داد. زهرا داودي نايب رييس بانوان اين فدراسيون گفت: «اردوي چهارم تيم تكواندو بانوان ناشنوا با حضور 7 ورزشــكار (چهار نفر كيوروگي و ســه نفر پومسه) كه از ابتداي خرداد ماه جاري آغاز شده بود، پس از تمرينات فشرده و منسجم زيرنظر خانمها عاطفه كشاورز ســرمربي كيوروگي و بدري اسدي سرمربي پومسه و شعباني مربي تيــم روز 12 خرداد در كمپ تيمهاي اين فدراســيون پايان يافت و اردوي پنجم از روز 16 خرداد آغاز شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.