بانوي داور، رييس كميته داوران شطرنج شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون شــطرنج در حكمي يكي از داوران بينالمللي زن اين رشته را بهعنوان رييس كميته داوران منصوب كرد. با حكم مهرداد پهلوانزاده براي سپيده شــادين، او رياست كميته داوران فدراسيون شطرنج را عهده دار شد. شادين از داوران بينالمللي شــطرنج ايران است. او در رقابتهاي جايزه بزرگ بانوان كه سال گذشــته در تهران برگزار شد نيز قضاوت كرد. پيش از اين مسووليت كميته داوران فدراسيون شطرنج بر عهده شهره بيات بود. بيات از چندماه پيش بهعنوان دبير با اين فدراسيون همكاري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.