ناكامي روسها در صربستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

مســابقات انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي براســاس اعالم فدراســيون كشتي و فرآيندي كه مســووالن اعــالم كردهاند، با حضــور تمامي مدعيان برگزار خواهد شــد تا كشــتيگيران برتر براي حضور در رقابتهاي جهاني فرانسه انتخاب شوند.

زمان برگــزاري اين مســابقات روزهاي ٥١و ٦١تير اعالم شده است كه بايد در سالن 2١ هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار شود. بدون شك حضور همه چهرههاي شاخص در اين رقابتها ميتواند عالقه مندان زيادي را به سالن بكشاند.

البته سالن 2١ هزار نفري به دليل خارج از شــهر بــودن و گنجايش زياد تماشــاگران ميتواند نقاط ضعف و قوت زيادي را بهعنوان

حضور نماینده ایران در تيم ستارگان جهان

ســالن 12 هزار نفري آزادي جايگزين برج ميالد براي برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران شــد. فدراسيون كشتي در راســتاي برنامههاي تبليغاتي خود چند ماه پيش اعالم كرده بود كه مهمترين رقابت كشتي در داخل كشــور را قصد دارد در برج ميالد برگزار كند اما با گذشــت چند ماه و نزديك شدن به زمان برگزاري اين مسابقات فدراسيون كشتي از تصميم قبلي خود منصرف شد و سالن 12 هزار نفري را براي اين ميزباني انتخاب كرد. مسابقات انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد و فرنگي با حضور چهرههاي نامي و شاخص كشــتي برگزار خواهد شد و رقابت در برخي از اوزان به طور حتم ديدني خواهد بود اما چرا فدراســيون كشــتي بر خالف خبر قبلي خود مســابقات را در برج ميالد برگزار نكرد؟ ميزبان داشته باشــد اما واقعا چرا فدراسيون كشــتي بر خالف خبر قبلي خود مسابقات را در برج ميالد برگزار نكرد؟

برگــزاري رقابتها در برج ميالد ميتواند جذابيتهاي زيادي داشــته باشــد. تبليغات زيادي روي آن انجام ميشود و ميتواند عالقه مندان بسياري را هم به خود جذب كند. تا به حال هم سابقه نداشته كه مسابقات كشتي در چنين فضايي برگزار شــود. رسول خادم چند بار براي اين كار برنامهريزي كرد اما هر بار بنا به داليلي به نتيجه نرسيد.

او چندي پيش از كشــورهاي روســيه، آمريــكا و ژاپــن و چند كشــور ديگر دعوت كرده بود كه تحت عنوان مســابقات كشــتي همبستگي كشــورها براي حفظ اين رشته در المپيك در برج ميالد مسابقه بدهند كه ظاهرا با كنارهگيري روسها اين رقابتها برگزار نشد.

رسول خادم به اتحاديه جهاني نامه نوشت و روســيه را مقصر لغو برگزاري اين رقابتها عنوان كرد اما چرا فدراسيون كشتي بر خالف اعالم قبلياش انتخابي تيم ملي كشــتي را در برج ميالد برگزار نكرد؟

برگزاري مســابقات ورزشــي در اماكن عمومي به شكل نمادين در خيلي از كشورها مرســوم بوده اســت اما آيا واقعا برج ميالد از شــرايط الزم براي برگزاري انتخابي تيم ملي برخوردار بود؟ در همين باره فدراسيون كشتي اطالعيــهاي را صادر كرده كه در آن به برگزار نشــدن مســابقات در برج ميالد اشاره كرده است.

در توضيحات فدراســيون كشــتي آمده است: «با توجه به بررسيهاي ميداني به عمل آمده از برج ميالد، جهت برگزاري مســابقات انتخابي تيمهاي ملي، ظرفيت فضاهاي واجد شــرايط در اطراف بدنه اصلي برج مذكور، در برابر اســتقبال قابل پيش بيني عموم مردم از مســابقات، با محدوديت روبهرو خواهد شد. از اين رو ضمــن قدردانــي از تمامي زحمات و همكاريهاي مجموعــه مديريتي برج ميالد، رقابتهاي مذكور، به منظور پرهيز از ريســك پذيري مضاعــف در امر برگزاري، در ســالن دوازده هزارنفري آزادي برگزار ميشود.»

ايــن توضيحات در حالي ارائه ميشــود كه مســووالن فدراسيون كشتي می توانستند بررســی ميدانی را قبــل از اعــالم برگزاری مسابقات در برج ميالد انجام دهند.

هيجان در 86 كيلو فــارغ از حواشــي كــه ميزبانــي اين رقابتها داشــت بايد به سطح فني و كيفي اين مسابقات هم اشــاره كرد. مسابقاتي كه در برخي از اوزان بســيار ديدني خواهد بود. بــه طور مثال در وزن ٦8 كيلوگرم كشــتي آزاد جايي كه محمد جواد ابراهيمي، حســن يزداني و عليرضا كريمــي بايد با هم روبهرو شوند. مثلث قدرتي كه در اين وزن به ميدان خواهند رفت. در كشــتي فرنگي هم در وزن ٥7 كيلوگرم ســعيد عبدولي با مدعيان اين وزن روبهرو خواهد شد كه بايد ديد آيا سعيد ميتوانــد از پس رقيبان خود بــر بيايد؟ در وزن 80 كيلوگــرم رامين طاهري و يوســف قادريــان حضور دارند كه مدعيان جدي اين وزن هســتند اما آنها نيز بايد مراقب حريفان جوان خود باشند.

شــايد بتوان از اوزان مهم اين رقابتها، وزن 97 كيلوگــرم كشــتي آزاد و وزن 98 كيلوگرم كشتي فرنگي را نام برد.

در وزن 97 كيلوگرم كشتي آزاد حسين شــهبازي جوان بايد با جمعي از با تجربهها بجنگد. از جمال ميرزايي گرفته تا احســان اميني و عباس طحــان و البته امير محمدي كــه همين ميتوانــد رقابتهاي تماشــايي زيادي را رقم بزند.

در ايــن بين نام رضا يزداني هم در بين مدعيــان حاضر در انتخابي تيــم ملي ديده ميشود. يزداني البته مصدوم است و مشخص نيست بتواند به كشتي برگردد يا نه؟

در وزن 98 كيلوگــرم كشــتي فرنگي علياكبر حيدري، سيد مصطفي صالحيزاده و بــرادران علياري حضور دارند. هر چهار نفر از بهترينهاي اين وزن هســتند و حتما در ايــن وزن هم رقابت بــراي دوبنده تيم ملي ســخت خواهد بود. البته در اين وزن هم به زور اعضاي شــوراي فني نام قاسم رضايي را قرار دادهاند.

در حاليكــه رضايي خودش اعالم كرده امســال قصد كشتي گرفتن ندارد اما شوراي فني ميگويد او نامه زده و درخواست حضور در انتخابي را داده اســت. رضايی نامش در بين شــركت كنندگان وجود دارد اما در اين مسابقات حضور نخواهد داشت.

در غياب او حتما رقابت بين ســاير رقبا تماشــايي خواهد بود. در ساير اوزان هم در روزهــاي آينده خواهيم نوشــت كه جوانان براي رســيدن به دوبنده تيــم ملي چه بايد كنند اما واقعا فدراســيون كشتي چرا اعالم كرد مسابقات به اين مهمي را در برج ميالد برگزار خواهد كرد؟

قهرماني مجارستان در كشتي فرنگي اروپا

رقابتهاي كشــتي فرنگي قهرماني اروپا با درخشش مجارها همراه شد و تيم كشــتي مجارستان بهعنوان قهرماني اين مسابقات در صربستان دست يافت. رقابتهاي كشــتي فرنگي قهرماني اروپا در شــهر نويساد صربستان برگزار شد و در پايان تيم مجارستان با دو مدال طال، يك نقره، ســه برنز و 7٥ امتياز بهعنوان قهرماني رســيد. بعد از ايــن تيم، فرنگيكاران روســيه با يك طال، يك نقره، چهار برنز و ١٥ امتياز دوم شــدند و تيم بالروس با ســه نقره، دو برنز و 43 امتياز ســوم شــد. از نكات جالب توجه اين مسابقات قهرماني كريستين فريس از كرواسي در وزن 9٥ كيلوگرم بود. او در حضور ســيمينوف روس و آنگلوف بلغــار به اين مهم رسيد. شكســت چنگيز لبازانوف مقابل طارق محمد از بلغارستان در فينال وزن ٥7 كيلوگرم و برتري رضا كايالپ در فينال وزن 03١ كيلوگرم برابر بالينت الم مجارستاني هم از نكات جالب توجه بود. رده بندي انفرادي: 9٥ كيلوگرم: ١- كريستين فريس (كرواسي) -2 ايو آنگلوف (بلغارستان) -3 مينگيان سيمينوف (روسيه) و ايوان ليزاتوويچ (كرواسي)

٦٦ كيلوگرم: ١- آرتم سوركوف (روسيه) -2 داور استفانك (صربستان) -3 گوگا گوگي براشويلي (گرجستان) و سوسالن داروف (بالروس)

١7 كيلوگرم: ١- بالينت كورپاسي (مجارستان) -2 پاول لياخ (بالروس) -3 الكساندر ماكسيموويچ (صربستان) و ابويزيد مانتسيگوف (روسيه)

٥7 كيلوگــرم: ١- طارق محمد عبدالســالم (بلغارســتان) -2 چنگيز البازانوف (روسيه) -3 كازبك كيلوف (بالروس) و تاماس لورينچ (مجارستان)

80 كيلوگرم: ١- زورابي داتوناشــويلي (گرجستان) -2 رادزيك كوليف (بالروس) -3 اصالن آتم (تركيه) و ادالن آكيف (روسيه)

٥8 كيلوگرم: ١- ويكتور لورينچ (مجارســتان) -2 متهان باشار (تركيه) -3 نيكوالي بايرياكوف (بلغارستان) و رامسين عزيزسير (آلمان)

98 كيلوگــرم: ١- فليكــس بالدوف (نــروژ) -2 الكســاندر هرابوويك (بالروس) -3 باالز كيس (مجارستان) و ارتور الكسانيان (ارمنستان)

03١ كيلوگــرم: ١- رضا كايالپ (تركيه) -2 بالينت الم (مجارســتان) -3 لوان آرابولي (گرجستان) و ويتالي شور (روس)

مسابقات كشتي آزاد قهرماني آمریكا و روسيه برگزار ميشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.