همه نامداران به خط ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي قهرماني كشــتي آزاد آمريكا و روســيه بــراي حضور در رقابتهاي جهاني فرانســه، در چند روز آينده برگزار ميشود. رقابتهاي قهرماني كشــتي آزاد آمريكا روزهاي جمعه و شنبه 9١ و 20 خردادماه در سالن ورزشي باب ديواني سنتر، شهر لينكن ايالت نبراسكا برگزار ميشود و آزادكاران مطــرح آمريكايي همچون جــردن باروفس قهرمان المپيك و جهان در وزن 74 كيلوگرم، كايل اســنايدر قهرمــان المپيك و جهان در وزن 97 كيلوگرم، جــي دن كاكس دارنده مدال برنز المپيك در وزن ٦8 كيلوگرم و لوگان استيبر قهرمان جهان در وزن ١٦ كيلوگرم براي مشخص شــدن تركيب نهايي تيم آمريكا در رقابتهاي جهاني فرانســه به مصاف حريفان خود ميروند. همچنين رقابتهاي كشــتي آزاد قهرماني روســيه نيز روزهاي 22 تا 24 خردادماه در جمهوري اينگوشتيا برگزار ميشود كه بــه ترتيب رقابتهاي اوزان ١٦ و 70 كيلوگرم، ‪٦8 7٥،‬ و ٥2١ كيلوگرم و ‪74 ٥٦،‬ و 97 كيلوگرم طي روزهاي دوشنبه تا چهارشنبه برگزار ميشود.

بر اســاس اخبار ســايتهاي روس كشــتيگيران مطرحي همچون سوســالن رامونوف قهرمــان المپيك و جهــان در وزن ٥٦ كيلوگرم، انور گدويــف نايب قهرمــان المپيك در وزن 74 كيلوگــرم و آنزور بولتوكايف دارنــده مدال برنز جهــان و قهرمان اروپــا در وزن 97 كيلوگرم از جمله نفراتي هســتند كه به دليل مصدوميت در اين رقابتها شــركت نخواهند كرد. بالل ماخوف سنگين وزن عنوان دار روسها نيز اعالم كرده است كه از سال ديگر )20١8( در رقابتهاي قهرماني روسيه حضور خواهد يافت. با توجه به مصاحبه جامبوالت تديف ســرمربي روسها، حضور تمامي نفرات براي جاي گرفتن در تركيب تيم روسيه، در اين رقابتها الزامي است و در مورد ســه كشتيگير مصدوم نيز كادر فني در جلسهاي، پس از رقابتهاي قهرماني كشــور، تصميم گيري خواهد كرد. رقابتهاي كشــتي قهرماني جهان روزهاي 30 مرداد تا 4 شــهريورماه در شهر پاريس پايتخت كشور فرانسه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.