مهديزاده: توانايي كاراته ايران را در مونيخ نشان خواهم داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده چند نشان طالي مسابقات جهاني كاراته ميگويد بهعنوان نماينده ايران در تركيــب تيم بهترينهاي دنيا حضور خواهم داشــت و تمام تالشــم را ميكنم تا نماينده اليقي براي كشورم باشم.

اميــر مهديزاده قهرمــان جهان در ســالهاي 20١2 و ٦١02 در تركيب تيم ستارگان جهان به مصاف تيم ملي آلمان ميرود. در تيم ستارگان جهان كاراتهكاهايي چون ريتارو آراگاي ژاپني و عبدالرحمان مصري نيز حضور دارند. همچنين مهديزاده بهعنــوان مدرس همايش فني بــا موضوع تاكتيك و تكنيــك در كاراته عازم آلمان خواهد شد. فدراسيون جهاني تمام هزينههاي مهديزاده براي حضور در اين مسابقه را تقبل كرده است. مهديزاده 29 خردادماه به تهران بازخواهد گشت.

امير مهديزاده درباره اين ســفر و مســابقه توضيح ميدهد: «با توجه به دعوت فدراســيون جهاني كاراته براي حضور در يك همايــش و همچنين مبارزه نمادين با تيم ملي آلمان در شــهر مونيخ به زودي راهي آلمان خواهم شد.»

او ادامــه ميدهد: «با توجه به المپيكي شــدن كاراته مســووالن فدراســيون جهاني يك روز را به همين مناســبت روز جهاني كاراتــه اعالم كرده اند، به همين دليل قرار اســت يك ديدار دوســتانه بين بهترينهاي كاراته دنيــا و يك تيم بهعنوان نماينده آلمان برگزار شــود. بنده بهعنــوان نماينده ايران در تركيب تيم بهترينهاي دنيا حضور خواهم داشــت و تمام تالشم را ميكنم تا نماينده اليقي براي كشورم باشــم. اميدوارم با درخشش در مونيخ توانايي كاراته ايران را به دنيا نشان دهم.»

دارنده نشان طالي مســابقات جهاني كاراته درباره ديگر برنامههايش در آلمان نيز ميگويد: «بيش از 00٥١ كاراتهكا قرار اســت در شهر مونيخ حضور پيدا كنند و قرار اســت تيم بهترينهاي دنيا يك همايش آموزشي را براي آنها در نظر بگيرند. هر كدام از ما طبق برنامهريزي مســووالن فدراســيون جهاني قرار است ساعاتي را براي نفرات حاضر در ســالن آموزش بدهيم. در تيم بهترينهــاي كاراته دنيا، نمايندگان مصر، ژاپن، آلمان ...و حضور خواهند داشــت. البته «بنتللو» از كشور ايتاليا كه يكي از بهترينهاي كوميته دنيا بوده قرار اســت حضور داشته باشد و يك كالس آموزشي نيز برگزار خواهد كرد. او در گذشــته حريف مرحوم علي شاطرزاده و مهران بهنام فر ســرمربي تيم ملي جوانان ايران بود. در بخش كاتا نيز لوكاوالدسي قرار است كالس آموزشي داشته باشد.»

مسابقات انتخابي براي حضور در مسابقات جهاني اسپانيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.