بني تميم: اشكاني كارنامه خوبي داشته است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي در كنار برج ميالد هنوز معلوم نيست.

نايب رييس فدراســيون كشــتي كه در عين حال مدير تيمهاي ملي كشــتي فرنگي ايران هم هســت، گفت: «بايد به علي اشكاني سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي بزرگساالن اعتماد كرد و به او فرصت بيشتري داد.»

حميد بني تميم با اشاره به اين مساله كه فدراسيون كشتي و شوراي فني كشتي فرنگي آن از همان ابتدا قصد داشت به اشكاني فرصت بيشــتري داده شود، اظهار داشت: «او تاكنون نتايج خوبي به دســت آورده و اعتماد اعضاي شوراي فني كشتي فرنگي به وي بجا و درست بوده است.»

مدير فني تيمهاي ملي كشــتي فرنگي در باره شــرايط كنوني تيم ملي كشتي فرنگي ايــران نيز عنــوان كرد: «وضعيت و شــرايط كشــتي فرنگي خوب اســت و قرار است تيم منتخب كشــتي فرنگي براي محك بيشــتر در مســابقات بينالمللي كشتي در گرجستان شركت كند.»

نايــب رييــس فدراســيون كشــتي در مــورد آخرين شــرايط اين فدراســيون هم گفت: «شــرايط خوبي داريــم و از لحاظ اخذ كرسيهاي بينالمللي نيز سال خوبي را پشت سر گذاشتيم و اميدوارم با كسب نتايج مناسب در مســابقههاي جهاني كشــتي امسال، سال جاري را به خوبي پيش ببريم.»

بنــي تميم در ارتباط با احتمال برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي فرنگي و آزاد در كنــار برج ميالد تهران خاطرنشــان كرد: «در اين زمينــه، ديدگاهها متفاوت بوده و با توجــه به اينكه تجربه الزم را در خصوص برگــزاري رقابتهــاي مهم در فضــاي روباز نداريم، شــايد درست نباشــد كه رقابتهاي انتخابي تيم ملي را در آنجا برگزار كنيم.

اگر مسابقهها نمادين بود، شايد ميشد آن را در كنار برج ميالد برگزار كرد اما چون شــرايط رقابتهاي انتخابــي تيمهاي ملي كشتي مشخص نيســت، صالح نيست كه رقابتهــاي به اين مهمي را در فضاي روباز برگــزار كنيم. برگزاري چنين مســابقهاي هزينه زيادي دارد و امنيت آن نيز تضمين شــده نيست ولي به هر شكل هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشــده و از بين سالن 2١ هزار نفري ورزشــگاه آزادي و كنــار برج ميالد باالخره يك گزينه نهايي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.