تركيب تيم ملي گلبال معرفي ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تركيــب نهايي تيم ملــي گلبال بانوان براي شــركت در مسابقات آسيا - اقيانوســيه مردادماه اعالم ميشــود. مرحلــه اول اردوي آمادگي و انتخابي تيم ملي گلبال بانــوان نابينا و كمبينا براي شــركت در مســابقات آســيا - اقيانوســيه 20١7 بانكوك تايلند از ٦ تا 3١ خردادماه با حضور ٥١ ورزشــكار در ورزشگاه شهيد هرندي تهران برگزار شد. مژگان كربي، مربي تيم ملي گلبال بانوان با اشــاره به برگزاري اين اردو و برنامهاي كه پيش روي تيم ملي است، ميگويد: «مليپوشان تمرينات خود را به صورت ســرعتي، قدرتي، استقامتي و فنــي در دو نوبت صبــح و بعدازظهر برگزار كردند و از آمادگي جســماني و فني نسبتا خوبي برخوردار هستند.» او به پنج مرحله اردوي آمادگي تيم ملي براي حضور موفق در مسابقات قهرماني آســيا اشــاره ميكند: «تيــم ملي در تمرينات بين اردويي سعي ميكند كه براي اردوي دوم آمادهتر شود. از طرفي پنج مرحلــه اردوي آمادگي ديگر براي تيم ملي در نظر گرفتهايم.» كربي ادامه ميدهد: «مليپوشــان در پنج مرحله اردوي آمادگي ســعي ميكنند بهترين عملكرد را داشــته باشــند و در نهايت ٦ نفر جهــت اعزام به اين مســابقات انتخاب ميشوند. تيم ملي نيز در تاريخ 27 مردادماه تا ششــم شــهريورماه در مســابقات قهرماني آســيا - اقيانوسيه شركت ميكند.» برنامههاي آمادهسازي تيــم ملي در حالي دنبال ميشــود كه برنامه مسابقات گلبال قهرماني آسيا به شرح زير اعالم شده است: دوشنبه 30 مردادماه:

ايران ............................................... چين سهشنبه 31 مردادماه:

ايران ............................................... ژاپن چهارشنبه اول شهريورماه: ايران ........................................... استراليا ايران ..................................... كره جنوبي (ايــران در ايــن روز دو بــازي انجام ميدهد.) پنجشنبه دوم شهريورماه:

ايران ............................................... تايلند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.