نتايج كمانداران ريكرو ايران در مسابقات جهاني تركيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله دوم مســابقات جام جهاني تيراندازي با كمان از صبح ديروز در آنتالياي تركيه آغاز شــد. در مسابقات مرحله مقدماتي رشــته ريكرو كه با حضور دو كماندار از كشورمان در دو بخش بانوان و آقايان برگزار شد، مليپوشان كشورمان در مادههاي مختلف به مصاف حريفان رفتند كه توانستند با كســب امتيازات الزم راهي مرحله حذفي شوند اما در بخش ميكس نتيجه خوبي حاصل نشــد. در بخش انفرادي ريكرو مردان، صادق اشــرفي با ١3٦ امتياز هفتادم شد و به مرحله حذفي راه پيــدا كرد. او در اين مرحله بــا حريفي از برزيل روبهرو ميشــود. در بخش بانوان، پارميدا قاســمي با ١3٦ امتياز ســي و پنجــم و راهي مرحله حذفي شــد. او در اين مرحله در نخســتين مسابقه اســتراحت دارد و در دور دوم بايد به مصاف كمانداري از كشــور ميزبان يعني تركيه برود. در بخش ميكس ريكرو، ايران با 2٦2١ امتياز نوزدهم شــد و نتوانست به مرحله حذفي راه پيدا كند. در اين مسابقات 39 كشور حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.