دعوت 21 وزنهبردار معلول به اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ســوم اردوي آمادگي تيمهاي وزنهبرداري معلوالن جوانان و بزرگساالن براي شركت در مسابقات قهرماني جهان از امروز (پنجشنبه) 8١ خرداد در مازندران برگزار ميشود. سومين اردوي آمادگي تيم ملي وزنهبرداري معلوالن در ردههاي ســني جوانان و بزرگســاالن با حضــور ١2 وزنهبردار، براي شــركت در مســابقات جهاني لنــدن از امروز در اســتان مازندران آغاز ميشــود و تا 30 خرداد ادامه خواهد داشت. كادر فني تيم ملي وزنهبرداري براي حضور در اين اردو ماني دهباشي، نادر مرادي، علي حسيني، ســيدحامد صلحي پور، علي صادق زاده، مهدي عظيمي و محمدامين ســاكت از تهران، امير جعفري، يوســف يوســفي و ســينا قنبري از البرز، صمد عباسي و عليرضا ايزدي از كرمانشــاه، مجيد فرزين از اردبيل، ســامان رضي و محسن بختيار از گيالن، منصور پورميرزايي از كرمان، علي قريب شــي از فارس، معين احمدي از كردســتان، ابوالفضل هاديشاهآبادي از خوزســتان، محمدرضا رجبي از قزوين و ســيامند رحمان از آذربايجان غربي را دعوت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.