آغاز اردوي واليباليستهاي ناشنوا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان تيم ملــي واليبال ناشنوايان پنجمين مرحله از تمرينات خود را از ديروز آغاز كردند.

پنجمين اردوی تيم ملي واليبال ناشــنوايان با دعوت از 4١ ورزشكار آغاز شــده و تــا 27 خردادماه ادامه دارد. ســيد نعمــت مقيمــي و داود آهنگــري بهعنــوان مربــي، جــواد فيروزمند به عنوان آناليزور و مربي در اين اردو محمد تركاشوند (سرمربي) را همراهــي ميكنند و غالمحســين پارسا بدنسازي تيم را بر عهده دارد.

بيست و ســومين دوره المپيك تابســتاني 20١7 ناشــنوايان اواخر تيرماه در سامســون تركيــه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.