كاتاروهاي نوجوان به دنبال بليت مادريد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

براي حضور در مســابقات جهاني اسپانيا، مسابقات انتخابي تيمهاي نوجوانان و جوانان و اميد تيرماه برگزار ميشــود. رقابتهاي انتخابي تيمهاي نوجوانان و جوانان و اميد براي حضور در مســابقات جهاني اصفهان در بخش دختران، 4١ تا ٦١ تيرماه در ســمنان و مسابقات بخش پسران ١2 تا 23 تيرماه در اصفهان برگزار خواهد شد. براســاس اعالم كادر فني تيم ملي مسابقات دختران در رده نوجوانان در اوزان ،-47 4٥- و 4٥+كيلوگرم برگزار خواهد شد.

در رده جوانــان هم در اوزان ‪9٥- 3٥-، ،-48‬ و 9٥+ كيلوگرم و در رده ســني اميدها نيز مســابقات در اوزان ‪8٦- ١٦-، ٥٥-، 0٥-،‬ و 8٦+ كيلوگرم برگزار خواهد شد. رقابتهاي پســران هم در رده نوجوانان در اوزان ‪-70 3٦-، 7٥-، 2٥-،‬ و +70 كيلوگرم، در رده سني جوانان در اوزان ‪٦7- 8٦-، ١٦، ٥٥-،‬ و ٦7+ كيلوگرم و در رده سني اميدها هم در اوزان ‪-84 ٥7-، 7٦-، 0٦-،‬ و +84 كيلوگرم برگزار خواهد شد.

تكواندو نونهاالن آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.