تيم پومسه ايران بر سكوي سوم ايستاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم پومسه ايران با كسب ٦ مدال در مجموع دختران و پسران بر سكوي سوم مسابقات قهرماني نونهاالن آسيا ايستاد. دومين دوره مسابقات قهرماني پومســه نونهاالن آسيا در سالن «ميليتري زون» شهر «هوشي مينه» ويتنام با حضور 2١١ پومســه رو از 0١ كشور برگزار شد كه در پايان اين رقابتها، تيم پومســه ايران در دو گروه دختران و پســران با كسب 2 مدال طال، يك نقره و ســه برنز بر سكوي سوم ايستاد. اين در حالي بود كه تنها يك امتياز با تيم تايلند اختالف داشت. تيم ويتنام قهرمان شد و تايلند نيز عنوان نايب قهرماني را به دســت آورد. ياسين زندي و محمدامين گماريان به مدال طال دســت يافتند و مبينا نظري هم مدال نقره را از آن خود كرد. زينب طغياني در بخش انفرادي و تيم دختران و پسران ايران نيز به مدال برنز اين رقابتها دســت يافتند. حميد نظري و نگار مالمددخاني هدايت پســران و دختران پومسه روي كشورمان را برعهده داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.