رقابت كمانداران در جام رمضان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات داخل ســالن تيراندازي با كمان بــه ميزباني ورزشــگاه آزادي تهران برگزار ميشــود. مسابقات داخل سالن تيراندازي با كمان جام رمضان به مناسبت والدت امام حسن مجتبي (ع) در ســايت تيراندازي با كمان ورزشگاه آزادي تهران در رشــتههاي كامپوند و ريكــرو و در دو بخش مــردان و بانوان برگزار ميشــود. كمانداران در روزهاي 8١ و 9١ خــرداد در مســافت 8١ متر بــا هم مســابقه ميدهنــد. برنامه اين مسابقات به شرح زير است:

پنجشــنبه 8١ خرداد ماه، رشــته كامپوند (مردان و بانوان)

جمعه 9١ خرداد ماه، رشته ريكرو (مردان و بانوان)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.