پكرمن:‌ رئال‌از‌خامس‌ حمايت‌نكرد دروسي:‌بعد‌از‌جام‌جهاني‌خداحافظي‌م ‌يكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دانيله دروســي اميدوار است لوچانو اســپالتي مربي سابق رم كه حاال هدايت اينتر را به دســت گرفتــه چندان موفق نباشــد چون او ديگر رقيب جالوروســي براي رســيدن به رتبههاي باالي جدول است. اين تاكتيسين در پايان قراردادش با رم از اين تيم جدا شد بعد از آنكه رتبه دوم ليگ را بعد از يوونتوس بي رقيب به دســت آورد و ديروز رسما بهعنوان مربي اينتر معرفي شد.

دروســي در كنفرانــس خبري در جريــان اردوي تيــم ملــي ايتاليا گفت: «حيف شــد كه رفت، من بــه او عالقه دارم و فكر ميكنم مربي بزرگي اســت. اميــدوارم در اينتر خيلي موفق نباشــد چون براي جايگاههاي باالي جدول رقيب ما است، حداقل دومي اگر باالتر نه.»

شايعاتي بود كه دروسي هم به دنبال اســپالتي به اينتر ميرود چون ماجراي تمديد قراردادش كش پيدا كرده: «براي خودم غريب است كه پيراهن تيم ديگري را به تن كنم.»

از دروســي درباره احساس بازيكنان يوونتوس كه به خاطــر حضور در فينال ليگ قهرمانــان ديرتر بــه اردوي ايتاليا ملحق شــدند، سوال شــد: «چند دقيقه با بوفون حــرف زدم. در ايــن چند روز گذشته آنها بارها حرفهاي تكراري زدند و مجبور شــدند به خاطراتي رجوع كنند كه زياد خوشايند نبود. بعضي از دوستانم با اشــك حرف ميزدند. بوفون شايسته قهرماني بود نه فقط بــه خاطر اين جام بلكه به خاطر توپ طال.»

البته خيلــي از هــواداران رم مثل طرفداران تيمهاي ديگر ايتاليايي برد 4 بر يك رئال مادريد برابر يوونتوس را جشــن گرفتنــد: «اين براي همه تيمها اســت. يوونتوس گويا به اين نفرت دامن ميزند. نفرت غلط اســت، رقابت ميان هواداران اســت. وقتي بچــه بودم براي تماشــاي بــازي آژاكس و يوونتــوس در رم رفتم و ميخواستم آژاكس قهرمان شود.» بعد از تساوي يك بر يك در آن بازي، يوونتوس در ضربات پنالتي به قهرماني رسيد.

تيم ملــي ايتاليا بعد از دوران چزاره پراندلي، بــا آنتونيو كونته به يورو 2016 رفت و حــاال با جامپيرو ونتورا خودش را براي جام جهانــي 2018 آماده ميكند: «در ايدههــاي كونته و ونتورا ثبات وجود دارد، آنهــا مثل هم فكــر ميكنند و اين دوران گــذار را بــراي بازيكنان راحتتر ميكند.»

او كه ديشــب در بازي دوســتانه با اروگوئه تعــداد بازيهاي ملــي خود را به 113 رســاند و از ركــورد دينو زوف عبور كــرد، قصد نــدارد در يورو 2020 در اســتاديوم المپيكــوي رم بازي كند: «افتخار بزرگي اســت كه بــا دينو زوف مقايسه شــوم، بعدي آندرهآ پيرلو است، ما درباره اســطوره فوتبــال ايتاليا حرف ميزنيم. چند ماه ديگر 34 ساله ميشوم و مطمئنم كه ميتوانــم در جام جهاني بازيكن مفيدي باشيم اما در سال 2020 ديگر 37 سال دارم، بايد واقع بين باشم. رم و ايتاليا خانه من است، اگر نياز باشد حتما هستم اما راستش فكر ميكنم جام جهاني آخريــن تجربه من بــا تيم ملي خواهد بود.»

خوسه پكرمن، مربي كلمبيا به مشكالت خامس رودريگس در رئال مادريد اشاره كرده است. پكرمن كه از ســال 2012 مربي كلمبيا است، گفته كه به خامس در رئال مادريد بســيار كم بازي رســيده اســت. او حتــي در فهرســت نهايي رئال مادريد بــراي فينال ليگ قهرمانان هم حضور نداشت و بازي را از روي سكوها تماشا كرد.

پكرمــن ميگويــد: «خامس كامال آگاه اســت كه سال سختي را پشت سر گذاشــته است اما من پيشــرفت قابــل توجهــي را در او ميبينــم. او لحظات دشــواري را داشــت اما اين قدرت را داشت كه بتواند با مشــكالت روبهرو شود. او ميداند كــه انتظارات در رئال از او چقدر باالســت؛ هر چه باشــد آنها قهرمــان اروپا هســتند. خامس در مســابقاتي كه به ميدان رفت عالي بازي كــرد. اينكه او چنــد دقيقه بازي كند مســالهاي اســت كه به مربي برميگــردد. تصميم مربي را نميتوان زير ســوال برد چون تنها اوست كه ميداند آيا بايد از سيستم چرخشي استفاده كند يا نه. من در موقعيتي نيســتم كه بگويم خامس بايد در رئال بيشــتر بازي ميكرد. رئال مادريد باشــگاهي اســت كه خامس هميشه روياي حضور در آن را داشت. او در اين باشگاه قهرماني بــه دســت آورده و تــا جايي كه توانســته هم به تيم كمك كرده. با اين حال به نظرم در اين باشگاه از او حمايت نشده و او راضي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.