ادووكات: ميدانم گزينه اول هلند نبودم براي‌ما‌نتيجه‌مهم‌است،‌نه‌بازي‌زيبا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديــك ادووكات، مربي هلند گفته كه تنها به فكر نتيجه گرفتن است، نه به دنبال بازي زيبا. هلند در مسابقات مقدماتي جام جهاني اوضاع خوبي نــدارد و مربي جديد آنها ميخواهد كه روند اين تيم را برگرداند.

ادووكات براي سومين بار مربي هلند شــده اســت. اولين بازي او با هلند در روز جمعه است كه اين تيم در مرحله مقدماتي جــام جهاني با لوكزامبــورگ بازي خواهد كــرد. آنها بــراي اينكه بخت صعودشــان را حفــظ كننــد، بايد اين بــازي را ببرند. ادووكات ميگويــد: «ما تنهــا براي نتيجه بــازي ميكنيم. امتياز بــراي ما مهمترين چيز است. ما اوضاع را بازي به بازي بررسي خواهيم كــرد اما مهمتريــن چيز براي ما نتيجه است.»

دني بليند، پس از شكست دو بر صفر هلند برابر بلغارستان در مسابقات مقدماتي جام جهاني از كار بركنار شــد. هلند با اين شكست در گروه خود به رده چهارم سقوط كــرد. آنها شــش امتياز كمتر از فرانســه صدرنشين دارند.

هلنديها به يورو 2016 هم نرســيده بودنــد. آنها پس از ســوم شــدن در جام جهاني ،2014 در رده ملي بســيار ضعيف كار كردهاند. اين افت باعث حيرت بسياري از كارشناســان، از جمله خــود ادووكات شده اســت. او ميگويد: «اين چيزي است كه ميخواهــم دركش كنم و مشــكل را ريشــهكن كنم. ما بايد اين مساله را پيش از بازيهاي مهم برابر فرانســه و بلغارستان در ماههاي آينده حل كنيم. همه ما تمركز كردهايم كه به جام جهاني برسيم و بر اين باوريــم كه ميتوانيم اين كار را بكنيم. تيم ما كيفيت الزم را هم براي اين كار دارد.»

ادووكات گزينــه اصلي هلنديها نبود و مقامات فدراســيون فوتبال هلند با افراد زيادي مصاحبــه كردند و در نهايت به اين مربي 96ســاله رســيدند. او ميگويد: «به نظرم افراد زيادي بودند كه نميخواســتند يا نميتوانستند مربي هلند شوند. اگر فرد ديگري مربي هلند شــده بود، منطقي بود اما اين پيشــنهاد به من هم شد و به نظرم چالش فوقالعادهاي آمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.