پيشنهاد‌چين ‌يها‌مايه‌افتخار‌است‌اما‌ چيزي‌را‌با‌مربيگري‌ايتاليا‌عوض‌نم ‌يكنم‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جامپيرو ونتــورا مربي تيم ملي ايتاليــا ميگويد ماريــو بالوتلي بايد انتخاب كند اگــر ميخواهد فوتبال ملي خود را احيا كند.

ونتورا بعد از يورو 2016 مربي تيم ملي ايتاليا شــده و هرگز مهاجم جنجالــي نيس را دعوت نكرده حتي براي بازي دوســتانه بــا اروگوئه با وجودي كه بالوتلــي فصل موفقي را در فرانسه پشت سر گذاشته.

وقتي از ونتورا ســوال شــد چرا بالوتلــي را دعوت نكرده، گفت: «اين مشكل فني نيســت، مسائل ديگري در ميان است. من هيچ وقت شخصا مربي او نبودم اما ديگران با او مشكل داشتند.»

ونتورا گفت بالوتلي را دوســت دارد و حتي بعد از تماشــاي گلزني اين مهاجم 26 ســاله در جريان برد 3 بر يك نيس برابر پاريســنژرمن با او ساعاتي را ســپري كرده: «يك جلسه سه چهارساعته خوشايند بود. ما يك تور063 درجهاي از ســواالت داشــتيم. او نميتواند خيلي زود به تيم ملي برگردد اما ميتواند بازيكن مهمــي باشــد. او نبايد فقــط براي بودن در تيم دعوت شــود، بلكه بايد يك بازيكن مرجع باشــد. او در سال منتهي به جام جهانــي بايد انتخاب كند.»

بالوتلي در 33 بازي ملي 13 گل زده اما بعــد از باخت يك بر صفر به اروگوئه در آخرين بازي جام جهاني 2014 ديگــر پيراهن ايتاليا را به تن نكرده.

البته او در اين فصل فرم خوبي داشــته و در ليگ يــك 15 گل زده و به تيم جنوبي فرانســه كمك كرده در رده ســوم قرار بگيرد و به مرحله پليآف ليگ قهرمانان صعود كند آن هم براي اولين بار.

او همچنين اعتــراف كرد عالقه تيم جيانگســو باعث افتخارش است اما گفت تازه پــروژهاي را آغاز كرده كه بايد تا يورو 2020 ادامه پيدا كند.

بعضي رسانههاي ايتاليا گزارش دادند تيم جيانگســو ســونينگ در ســوپرليگ چين به ونتورا پيشنهاد قراردادي دوســاله با دســتمزد 20 ميليون يورو ارائه كرده است.

ونتورا گفــت: «از اين عالقه به خــودم افتخــار ميكنم امــا چيزي بــراي توضيح دادن وجــود ندارد. از نظر اقتصادي آنها در جهان قويترين هستند اما من مربي تيم ملي ايتاليا هســتم. ما پروژهاي را شروع كرديم كــه طــي آن تغيير نســلي صورت ميگيــرد و منطقي اســت كه آن را ادامه دهيم. ما دربــاره يورو 2020 صحبــت ميكنيــم كــه برنامهاي ميانمدت اســت. قبال هم با چنين مسالهاي روبهرو شده بودم. تازه جاي آنتونيو كونته را گرفته بودم و همان موقع گفتم كه ميخواهم دنباله روي او باشم و دير يا زود به چلسي بروم. من دو سال با تورينو قرارداد داشتم و دو باشگاه با من تماس گرفته بودند. ده ثانيه دربــارهاش فكر كردم اما با شــانس مربيگري تيم ملــي روبهرو شــدم حتي بدون يك قهرماني ليگ و نميتوانستم اين مبارزه مهيج را رد كنم. افتخار ميكنم كه مربي ايتاليا هســتم و در حال حاضر كوچكترين ترديدي ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.