پپه آخرين نمونه جداشدهها بعد از قهرماني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هرگز آسان نيست كه يك بازيكن با چنين سابقهاي از تيمي مثل رئال مادريد جدا شود اما اين تابستان پپه از رئال مادريد جدا ميشود و به فهرست بازيكنانــي ميپيوندد كه بعد از قهرماني پرافتخارترين تيم اروپا، اســتاديوم ســانتياگو برنابئو را ترك ميكنند. معموال جدايــي از رئال مادريد براي هر بازيكني يك گام به عقب است اما پپه بعد از دوراني پرحادثه از رئال مادريد ميرود كه در طول آن با تمام توان براي تيمش تالش كرد.

او بــا وجود آنكه در فينال ليگ قهرمانان حتي روي نيمكت هم نبود اما قهرمان اروپا محســوب ميشود و بعد از اينكه جدايياش از رئال قطعي شد، در اينستاگرام با هواداران رئال مادريد خداحافظي كرد. او كه 10 فصل براي رئال بازي كرده، ممكن اســت به پاريسنژرمن برود و اگر اين اتفاق بيفتد همان راهي را رفته كه پيش از او نيكال آنلكا و ميگل مونوس رفتهاند.

روزنامه ماركا به همين بهانه، در گزارشي به بازيكناني پرداخته كه بعد از هر يك از 12 قهرماني اروپا از رئال رفتهاند. شش قهرماني رئال در سالهاي 1956-1966 به دســت آمد اما بعد از قهرمانــي 1997-1998 كانيزارس، ويكتور، زي روبرتو، دني و چندو از اين تيم جدا شدند. بعد از ،1999-2000 ردوندو، بيــزاري، آنلكا، كارمبئو، زاراته، آگانســو، دورادو و باليچ رفتند. بعد از قهرماني 2001-2002 كارانكا، ژرمي، ســاويو و ايوان كامپو رئال مادريد را تــرك كردند. ديگو لوپس، موراتا، خســوس فرناندس، كاســميرو و آنخل ديماريا بعد از قهرماني 2013-2014 جدا شــدند، خســه، آربلوا و مايورال فصل قبل و پپه اين فصل بعد از قهرماني اروپا رئال را ترك كردند.

ديلي ميل- بخش جديدي در ورزشــگاه اتحاد منچسترسيتي ســاخته شــده و هواداراني كه بليــت «وي اي پــي» دارند، ميتوانند از پشــت شيشــه بازيکنان را كــه در تونل رختکن صف كشــيده اند، تماشــا كننــد. همچنين دســتياران پپ گوارديوال قبــل از هر مســابقه خانگي براي آنها بــازي را از نظر فني تحليــل ميكنند. خريد بليتهــاي بازيهاي خانگي ســيتي براي اين بخش جديد، حدود 15 هزار پوند خرج دارد.

ديلي ميــل- آنتونــي جاشــوا، قهرمان بوكس ســنگين وزن دنيــا كه چندي پيــش والديمير كليچکو را شکســت داد، خــود را براي مبــارزه دوباره بــا او آمــاده ميكند.

ســايت فوتبــال ايتاليــا- محمد صــاح، هافبــك رم، بــا دو هــوادار ليوپــول عکــس يــادگاري انداخــت تــا شــايعه پيوســتنش به ايــن تيــم را تقويــت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.