لوو:‌از‌بازي‌تيمم‌برابر‌دانمارك‌راض ‌يام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به لطــف يك گل ديرهنگام توســط جوشــوا كيميچ در دقيقــه 88، تيم ملي آلمان در ديدار دوســتانهاش برابر دانمارك در كپنهاگــن از شكســت گريخت و بازي را يك بر يك مســاوي كــرد. در اين بازي نخست كريستين اريكسن، هافبك تاتنهام كه شــايعه پيوســتنش به بارسلونا شنيده ميشود، دانمارك ميزبان را پيش انداخت اما گل او براي برتري تيم ملي كشــورش كافي نبود. يوآخيــم لوو، مربي ژرمنها در پايان بازي عملكرد شــاگردانش را اينگونه ارزيابــي كرد: «اين بازي بــراي ما بيش از آنكه نكات منفي داشته باشد، با نكات مثبت همراه بود. اين مسابقه محكي خوب بود تا بدانيم كه چه وضعيتي داريم. براي اين بازي فقط يك جلسه تمرين داشتيم، پس من از عملكرد تيمم راضيام. مسووليتپذيري و تعهدي كه بازيكنانم نشــان دادند، بســيار خــوب بود و ما در روزهاي آينده ميتوانيم هماهنگتر شويم.»

يوليان دراكســلر، كاپيتان تيم ملي آلمان در اين بازي هم گفت: «جدا از گلي كه خورديم، گلي كه ميشد مانع از به ثمر رسيدنش شــويم، عملكرد ما خوب بود و موقعيتهاي خوبي در نيمه اول داشــتيم. در انتهاي بازي هــم عملكردمان بد نبود. تســاوي براي اين بازي نتيجه عادالنهاي بود. كاپيتان تيــم ملي آلمان بودن افتخار بزرگي اســت امــا من ميدانــم كه چند جاي كارمان هنــوز ميلنگد. ميخواهم از جام كنفدراسيونها بهعنوان فرصتي براي اثبات تواناييهايم بهعنوان يك رهبر براي تيم استفاده كنم.» كوين تراپ، دروازهبان تيم ملي آلمان هم گفت: «پوشيدن پيراهن آلمان كاري بســيار خاص اســت. شــما بهعنوان يك بازيكن آلماني هميشه منتظر بازي براي اين تيم هستيد. االن هم بسيار خوشحالم كه توانستم اولين بازيام را براي تيم ملي كشورم انجام دهم.»

تركيــب دانمــارك: روئنــو، ينــس الرســن، آندرياس كريستنســن، يانيــك وســترگارد، ريــزا دورميســي، ويليام كويســت، كريســتين اريكســن، تومــاس دالنــي، يوســوف پولســت، نيكالي يورگنســن، مارتيــن برايتويت تركيب آلمــان: كوين تــراپ، ماتياس گينتر، آنتونيو روديگر، نيكالس ســوئله، يوناس هكتــور، سباســتين رودي، لئون گورتزكا، جوشوا كيميچ، ســاندرو واگنر، يوليان دراكسلر، الس استيندل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.