دست مولر جراحي شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

توماس مولــر، مهاجم بايــرن مونيخ جراحــي كوچكــي روي شســت دســت راســتش انجام داده است، ولي در هر حال در تمرينات پيشفصل ايــن تيم كه از ماه آينده شــروع ميشود حضور خواهد داشت. خاوي مارتينــس، مدافع اين تيم هم دچار شكستگي اســتخوان ترقوه شــده و مدت بيشتري دور از ميادين خواهد بود.

مولر 72ساله براي اينكه استراحت كند به جام كنفدراســيونها در روســيه دعوت نشده است اما انتظار ميرود او براي اواسط تيرماه كه تمرينات بايرن شــروع ميشود، آماده باشد. اوضاع او خوب است اما شرايط براي مارتينس چندان مساعد نيست. او در ماه گذشته در حال پيادهروي در اسپانيا بود كه دچار شكســتگي ترقوه شد. او احتماال اوايــل پيشفصــل را از دســت ميدهد و همچنيــن در تورهاي تابســتاني بايرن در چين و سنگاپور حضور نخواهد داشت.

مانوئل نوير، دروازهبــان بايرن هم كه در بــازي اين تيم برابر رئــال مادريد دچار شكســتگي انگشت پا شده بود سفر به آسيا را از دست ميدهد. بايرن قرار است در 29 تير در شــانگهاي به مصاف آرسنال برود و سه روز بعد در شنژن با ميالن ديدار كند. قهرمان آلمان ســپس به سنگاپور ميرود تا با چلســي، فاتح ليگ برتر در جام قهرمانان بينالمللــي بــازي كند و در نهايت ســفر آســيايي آنها با ديدار مقابل ميالن به پايان ميرسد.

همچنين خبر رسيده كه دكتر آندرياس شلومبرگر بايرن را ترك خواهد كرد و پست جديدي در بوروسيا مونشنگالدباخ خواهد گرفت. دكتر شــلومبرگر از ســال ،2015 رييس بخش توانبخشــي و پيشگيري از مصدوميت بايرن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.