توران از تيم ملي تركيه خداحافظي كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آردا توران اعالم كرده كه فوتبال ملي را كنار ميگذارد. اين اتفاق پس از آن افتاد كــه او در هواپيما با يــك خبرنگار درگير شد.

تيم ملي تركيه پس از تســاوي بدون گل با مقدونيه در راه بازگشت به كشور بود كه توران بهصورت لفظي و فيزيكي به بالل مشــه، خبرنگار روزنامه مليت حمله كرد. مشه در اين روزنامه مطلبي درباره ماجراي پاداش جام ملتهاي اروپا 2016 نوشــته بود كه خشم توران را برانگيخته بود.

تــوران 03ســاله پــس از اينكه خبر

پس از درگيري با يك خبرنگار

درگيــري او منتشــر شــد، پســتي بلند در اينســتاگرام منتشــر كــرد و گفت كه تهمتهاي مشــه عليــه او و خانوادهاش را نميتواند ببخشد.

او ســپس يك نشست خبري برگزار و اعالم كرد كه از تيم ملي كنارهگيري كرده اســت: «من تيم ملي را ترك ميكنم. ديگر براي تركيه بازي نميكنــم. ناراحتكننده اســت اما از اين تصميمم پشيمان نيستم. مــن در تمامي ردههاي ســني براي تركيه بازي كردهام و عاشــق كشــورم، پرچمش و تيم ملياش هســتم. مــن فداكاريهاي بسياري داشــتهام اما همه چيز ديگر تمام شد: من از تيم ملي ميروم.»

توران در اينســتاگرام هم نوشته بود: «آيا ديروز كار درســتي كــردم؟ نميدانم، شايد كارم درست نبود اما دست كم صادقانه بود. آيا او جوابم را داد؟ نه. او ماههاست كه صفحات روزنامهاش را پر ميكند اما ديروز بيش از دو كلمه نداشت كه بزند.»

توران به اين ترتيــب در ديدار تركيه برابر كوزوو در مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 غايــب خواهد بــود. اين بازيكن 96 بازي ملي انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.