منچستريونايتد ارزشمندترين باشگاه دنيا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچستريونايتد از ســوي نشريه فوربس بهعنوان ارزشــمندترين باشــگاه فوتبال دنيا شــناخته شده است. اين اولين بار در پنج سال گذشته است كه اين اتفاق براي اين باشگاه روي ميدهــد. اين مجله آمريكايي، ارزش يونايتد را 3/69 ميليارد دالر برآورد كرده اســت. به اين ترتيب، آنها ارزشمندتر از بارسلونا و رئال مادريد هستند. ارزش بارسلونا 3/64 ميليارد دالر برآورد شــده و رئال مادريد كه در چهار سال گذشته در رده اول ايــن جدول قرار داشــت، با ارزش 3/58 ميليارد دالر به رده ســوم ســقوط كرده است. بايرن مونيخ و منچسترسيتي در ردههاي چهارم و پنجم هستند. در ميان تيمهاي ششم تا دهم هم نام چهار باشگاه از ليگ برتر به چشم ميخورد. مايك اوزانيان، معاون سردبير اجرايي فوربس گفت: «بازگشت منچستريونايتد به رده اول، نشان از هوشمنديشان در بازاريابي دارد.» درآمد يونايتد در فصــل 2015-2016 برابر با 765 ميليــون دالر بوده كــه 77 ميليون دالر بيشتر از بارسلونا و مادريد است. آنها همچنين سودآورترين باشگاه بودهاند و سود عملياتيشان 288 ميليون دالر بوده، يعني 107 ميليون دالر بيشتر از رئال مادريد.

هفته گذشــته هم موسســه حسابرسي ،KPMG منچســتريونايتد را بهعنــوان ارزشــمندترين باشگاه اروپا معرفي و ارزش آن را 3/004 ميليارد يــورو 3/39( ميليارد دالر) اعالم كرد. يونايتد 26 قرارداد با شــركتهايي مانند آديداس، شورولت، فاكس قرن بيستم و اوبر دارد.

ده باشگاه برتر در فهرست فوربس به اين ترتيب هستند: -1 منچستريونايتد، ارزش: 3/69 ميليارد دالر، -2 بارســلونا، ‪-3 ،3/64‬ رئال مادريد، ،3/58 -4 بايرن مونيخ، ‪-5 ،2/71‬ منچسترســيتي، ‪-6 ،2/08‬ آرسنال، 1/93 -7 چلســي، ‪-8 ،1/85‬ ليورپول، ‪-9 ،1/49‬ يوونتوس، ‪-10 ،1/26‬ تاتنهام، 1/06

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.