اوزيل: دوست دارم به شالكه برگردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مســعود اوزيل، ســتاره آرســنال در صحبتهايــي حيرتانگيــز گفتــه كه به بازگشــت به شــالكه فكر ميكنــد. اوزيل فوتبال حرفهاي را از شالكه شروع كرد و در سال 2008 به وردر برمن پيوست. سپس او به رئال مادريد رفت و اكنون هم در آرسنال بازي ميكند اما اين هافبك بازيســاز گفته كه باشــگاه محبوبش شالكه است و هميشه جايــي ويــژه در قلبــش دارد. او گفته كه بازگشت به شالكه برايش جذاب است.

اوزيل گفته: «شالكه قطعا محبوبترين باشــگاه براي من اســت. من هنوز طرفدار سرســخت اين تيم هســتم. هرچه باشــد، من در شــالكه بزرگ شدم. از نظر ظرفيت، شــالكه در آلمــان پس از بايــرن مونيخ و بوروسيا دورتموند سوم است. آنها طرفداران فوقالعــادهاي دارند و ورزشگاهشــان عالي است. افسوس كه تيمشــان اكنون ضعيف شــده. اين باشگاه رويايي، شايستگي بيشتر از اينها را دارد.»

اين بازيكن 82ساله گفته كه حضور در شالكه باعث خوشحالي خانوادهاش ميشود: «خانــواده من در صورت بازگشــت من به شالكه، خيلي خوشحال خواهند شد.»

كار آرســنال در زمينــه نگه داشــتن ستارگانش دشوار است و اين احتمال وجود دارد كــه اوزيل و الكســيس ســانچس در تابســتان جاري از اين تيم بروند. باشگاه به هــر دو بازيكن قراردادهايي به ارزش حدود 300 هزار پوند در هفته پيشــنهاد داده اما آنها هنوز اعالم نكردهاند كه ميمانند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.