بارسلونا به دنبال تابعيت دوگانه براي نيمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يكــي از قوانيــن الليگا باعــث ايجاد دردسر براي بارسلونا و نيمار شده است. به اين دليل، بارســلونا به دنبال آن اســت كه تابعيت دوگانه براي نيمار بگيرد.

طبق قوانين ليگ، هر باشگاه ميتواند تنها ســه بازيكــن خــارج از اتحاديه اروپا داشته باشد و در حال حاضر، نيمار، لوييس ســوارس و مارلون اين سه بازيكن بارسلونا هستند.

افرادي كه تابعيت كشورهايي را دارند كه سابقا مستعمره اســپانيا بودهاند، با تنها دو ســال حضور در اين كشــور ميتوانند تابعيت دوگانه بگيرند. اين در حالي اســت كه تبعههاي كشورهاي ديگر بايد پنج سال را در اسپانيا بگذرانند.

نيمار كه در ســال 2013 به بارسلونا پيوســته، ميتواند تابعيت دوگانه بگيرد و سران بارســا مطمئن هستند كه اين اتفاق ميافتــد. در اين صورت آنهــا آزادي عمل بيشــتري در بازار نقــل و انتقاالت خواهند داشت.

همچنين، دوران حضور قرضي داگالس در اســپورتينگ خيخون تمام شده و او به بارسلونا برميگردد. اين بازيكن هم تابعيت دوگانه ندارد اما بعيد اســت كه بارسلونا او را نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.