كونسيسائو مربي پورتو ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سرجيو كونسيســائو از نانت جدا شده و هدايت پورتو را به دست خواهد گرفت. اين بال ســابق تيم ملي پرتغال دوران كوتاه و موفقي را در نانت گذراند. زماني كه او در دســامبر به اين تيم آمد، آنها در رده نوزدهم بودند ولي در نهايت به رده هفتم رســيدند و با فاصله اندكي صعود به ليگ اروپا را از دست دادند.

نانت كه هشــت بار قهرمان فرانسه شده اخيرا قرارداد كونسيســائو را تا ســال 2020 تمديد كرده بود اما اين باشگاه اخيرا اعالم كرده كه نتوانسته اين مربي را متقاعد كند كه بماند. پورتو هنوز انتقال او را تاييد نكرده اســت. در بيانيه باشگاه نانت آمده: «سرجيو كونسيسائو به مديران نانت گفته كه ميل دارد همين حاال به پورتو بــرود و هيچ چيز نميتواند نظرش را برگرداند. براي اينكه براي فصل 2017-2018 به بهترين شكل آماده شويم، چارهاي جز قبول كردن حرف او نداشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.