يكي به جاي زالتان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - مايكل‌كاكس ‪Michael Cox‬

ســرعت تغيير شــرايط در فوتبال خنــدهدار اســت. يــك روز آنتــوان گريزمان درصد شــانس پيوســتنش به منچســتريونايتد را ارزيابــي ميكنــد و يــك روز ديگر در نتيجه محروميت فيفا، تصميــم ميگيرد كــه در اتلتيكو بماند چون تيمش نميتواند بازيكني بخرد كه جايگزين او كند.

بعــد از اينكــه گريزمــان گفــت ميخواهد در روخي بالنكو بماند، يونايتد فــورا واكنش نشــان داد و اعالم كرد كه به دنبال جذب يك شــماره 9 اســت تا بازيكني مانند گريزمان كه كمي عقبتر از يك مهاجم نوك و گهگاه در جناحين بازي ميكند.

واكنــش مشــكوك باشــگاه بعد از ناكامــياش بــراي جــذب بازيكن مورد نظــر اصلياش در پنجــره نقلوانتقاالت و ابهاماتــي كــه دربــاره آينــده زالتان ابراهيموويچ وجود دارد، ميتواند معنادار باشد. مشــكلي كه براي جذب يك مهره جايگزين مســتقيم وجود دارد اين است كه يونايتد دقيقا دارد در همان راهي قدم ميگذارد كه در آن بوده است.

ابراهيموويچ فصل گذشته در تمامي

پيتر بوژ در ميان بهترين ها

رقابتها 28 گل زد اما شمار كل گلهاي منيونايتــد كه 55 گل بود يكي كمتر از بورنموث فاجعه آميز بود و نشان داد كه شياطين سرخ بيش از اندازه به گلزن برترشان وابسته است.

با توجــه بــه اينكه چگونــه ديگر مهاجمــان تيم نتوانســتند بدرخشــند، آوردن يك بازيكن كه دقيقا بتواند نقش ابراهيموويچ را ايفا كنــد، نه تنها به نفع تيم نيســت بلكه اثري مخــرب خواهد داشت. از اين رو شايد، عقالنيتر باشد كه يونايتد ساختار هجومياش را كامال تغيير دهد و بازسازي كند حتي اگر اين كار به معناي جذب يــك بازيكن كامال متفاوت با ايبرا باشــد. بهعنوان مثال اگر يونايتد گريزمــان را جذب كند (يادتان نرود كه اوضاع خيلي ســريع ميتواند تغيير كند، پس نميتوانيم مطمئن باشيم كه قرارداد كامال قطعي است) ميتواند از او بهعنوان مهاجم دوم پشت سر ماركوس رشفورد يا در جناحين يك مثلث هجومي اســتفاده كند. اين تاكتيك به ميزان قابل توجهي ميتواند قدرت هجومي آنها را نســبت به جايگزين كردن رشفورد با يك شماره 9 بزرگتر، تقويت كند.

در صورت جــذب چنين گزينهاي، روملو لوكاكــو، مهاجم بلژيكــي اورتون گزينــهاي واضح اســت امــا در مورد او با اينكه فصل گذشــته گلهــاي مهم و زيادي براي آبيهاي مرسيسايد و پيش از آن در وســت برومويچ به ثمر رســاند، ابهاماتي درباره شيوه كلي بازياش وجود دارد بخصــوص در باشــگاههاي بزرگ. يونايتد بازيكنانــي دارد كه ميتوانند در چند پســت بازي كنند، بازيكناني مانند آندر هررا، پل پوگبا، خوان ماتا و هنريك مخيتاريــان كه ژوزه مورينيــو ميتواند تيمــش را حــول محور آنها بســازد. در همين حال رشــفورد و آنتوني مارسيال هم هــر دو عالوه بــر اينكــه ميتوانند بهعنوان مهاجم نوك بازي كنند، توانايي بازي در جناحين را هم دارند.

با وجود كســب قهرمانــي در جام اتحاديــه و ليــگ اروپا در فصــل اخير، يونايتــد به ندرت شــيوهاي از يك بازي هجومي را به نمايش گذاشــت كه بتوان آن را منســجم و موفق توصيف كرد و از آن لذت برد.

ســاختار دفاعي بازي منيونايتد در فصل اخيــر در اكثر هفتههــا عالي بود، درســت همانطور كه در زمــان هدايت لوئيس فان خال بود اما در حمله؟ شــما احتمــاال ترجيح ميدهيــد كه اين خط كال از هم بپاشــد و آن را از اول بسازيد. ســاختن يك خط هجومــي جديد اما با ســاختن يك خط دفاعي متفاوت است. در خط دفاع شــما بايد بزرگترين نقطه ضعفتان را پوشــش دهيد. اگر در سمت چپ مشكل داشته باشيد، مشكلي پيش نميآيد كه ســمت ديگر را تقويت كنيد و اميــدوار باشــيد كه كل خــط دفاعي تقويت شود. دفاع به طور ذاتي يك اقدام واكنشي است كه بيشــتر با ضعيفترين رابط شما تعريف ميشود تا قويترين.

در خط حمله اما شــما خودتان را با قويترين رابطهايتــان ابراز ميكنيد پــس اين يعني كه شــما بايــد بهترين مهاجمــي كــه ميتوانيد را پيــدا كنيد. بنابراين منيونايتــد نبايد بيش از اندازه نگــران نقشهــاي متفاوتي باشــد كه توســط بازيكنان مورد نظرش ايفا شده اســت، بازيكناني مانند گريزمان، لوكاكو، الكســاندرالكازت و آلــوارو موراتا از رئال مادريد.

پولي كه اين تيم صرف خريد بازيكن خواهد كرد، نشــان ميدهد كه برنامهاي بلند مدت براي بازسازي تركيبش داشت و اينكــه بازيكني كه قرار اســت بخرد، نقشــي كليــدي در برنامههايش خواهد داشــت. با توجه به اين موضوع، شياطين ســرخ بايد صرفــا روي جــذب بهترين بازيكــن موجود تمركز كند؛ امور خود به خود روبهراه خواهد شد.

منبع: سايت پنجشنبه 18 خرداد

مقدماتي جام جهاني 2018 منطقه كونكاكاف

آمريكا............................................ ترينيداد و توباگو 4:30 (بامداد جمعه) كاستاريكا ........................................................... پاناما 6:30 (بامداد جمعه) مكزيك........................................................ هندوراس 6:30 (بامداد جمعه)

جمعه 19 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه بالروس ............................................................................... بلغارستان 23:15 هلند ................................................................................ لوكزامبورگ 23:15 سوئد .......................................................................................... فرانسه 23:15 گروه آندورا .................................................................................. مجارستان 23:15 جزاير فارو.............................................................................. سوييس 23:15 لتوني ......................................................................................... پرتغال 23:15 گروه بوسني و هرزگووين.................................................................. يونان 23:15 استوني ...................................................................................... بلژيك 23:15 جبل الطارق .............................................................................. قبرس 23:15 بازيهاي دوستانه برزيل ...................................................................................... آرژانتين 14:35 روسيه......................................................................................... شيلي 20:30

شنبه 20 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه آلمان ................................................................................. سن مارينو 23:15 آذربايجان ...................................................................... ايرلندشمالي 20:30 نروژ ............................................................................. جمهوري چك 23:15 گروه قزاقستان .............................................................................. دانمارك 20:30 مونته نگرو ........................................................................... ارمنستان 23:15 لهستان ...................................................................................... روماني 23:15 گروه اسكاتلند ................................................................................. انگليس 20:30 اسلووني ....................................................................................... مالت 20:30 ليتواني ................................................................................... اسلواكي 23:15

يكشنبه 21 خرداد مقدماتي جام جهاني 2018 اروپا گروه مولداوي .............................................................................. گرجستان 20:30 جمهوري ايرلند ....................................................................... اتريش 20:30 صربستان ........................................................................................ ولز 23:15 گروه مقدونيه ..................................................................................... اسپانيا 23:15 رژيم صهيونيستي .................................................................... آلباني 23:15 ايتاليا ........................................................................... ليختن اشتاين 23:15 گروه فنالند ...................................................................................... اوكراين 20:30 ايسلند .................................................................................... كرواسي 23:15 كوزوو.......................................................................................... تركيه 23:15 كونكاكاف مكزيك.......................................................... آمريكا 5:00 (بامداد دوشنبه) سهشنبه 23 خرداد بازيهاي دوستانه استراليا....................................................................................... برزيل 14:35 سنگاپور ................................................................................. آرژانتين 16:30 نروژ .............................................................................................. سوئد 22:15 روماني ........................................................................................ شيلي 22:30 كامرون ...................................................................................... كلمبيا 23:00 فرانسه ..................................................................................... انگليس 23:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.