تري با حقوق 100 هزار پوند در هفته راهي بورنموث ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اسكاي اســپورت ايتاليا نوشته است كه رئــال مادريد آماده اســت موراتا را در ازاي 90 ميليون يورو بفروشــد كه اين رقم بسياري از باشــگاهها از جمله ميالن را كه گفته ميشد مشتري اين مهاجم اسپانيايي اســت، از خريد وي منصــرف خواهد كرد. موراتا تابستان سال گذشته پس از دو فصل حضور در يوونتوس كه در 43 بازي 20 گل زد، با قراردادي 30 ميليون يورويي به رئال مادريد برگشت.

نشريه ســان انگليس نوشته است كه جان تري، اســطوره چلســي كه در پايان فصل اخير بــه دوران حضورش در اين تيم پايان داد، تابســتان امسال راهي بورنموث ميشــود. به نوشته ســان، كاپيتان سابق آبيپوشان لندن با ادي هو، مربي بورنموث مالقاتي داشته است و او توانسته اين مدافع مياني انگليسي 36 ساله را براي پيوستن به شــاگردانش متقاعد كند. تري بازيكن آزاد است و جذب او براي مشتريانش هزينهاي نــدارد و از اين رو بورنموث توانســته او را با پيشنهاد حقوق 100 هزار پوند در هفته وسوســه كند. تــري بعد از انجــام آخرين بازياش براي چلســي اعالم كرد كه قصد دارد بــه دوران بازيگــرياش ادامه دهد و اكنون به نظر ميرسد كه تيم تحت هدايت ادي هو مقصــد احتمالي كاپيتان ســابق تيم ملي انگليــس خواهد بود. بورنموث در فصلي كه گذشــت نهم شد كه اين بهترين عملكردش در تاريخ ليگ برتر بوده است. به گزارش سان، تري ممكن است با بورنموث قراردادي 12 ماهه با امكان تمديد آن براي سال دوم منعقد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.