دوست دارم به ناپولي برگردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ادينســون كاواني گفته دوســت دارد روزي دوبــاره در ناپولــي بازي كنــد، البته به شــرط آنكــه همچنان در فرم خوبي باشــد. اين ستاره اروگوئهاي در تابستان 2013 بود كــه ناپولــي را با قيمت 64/5 ميليــون يورو به مقصد پاري سنژرمن ترك كرد.

او گفته است: «من تنها براي بازي در ناپولي به ايتاليا برخواهم گشت. من به خودم و خانوادهام قول دادهام كه اگر روزي به ايتاليا برگردم، فقط براي بازي در ناپولي باشــد. من عاشــق بازگشــت به اين باشگاه هســتم اما اين كار را تنها در صورتي انجام ميدهم كه همچنــان بازيكن خوبي باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.