پيشنهاد 60 ميليون يورويي يونايتد براي موراتا رد شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه رئال مادريد اولين پيشــنهاد باشگاه منچســتريونايتد براي خريد آلوارو موراتا را رد كرده اســت. به گزارش سايت فوتبــال ايتاليا به نقل از ســايت اســكاي اســپورت ايتاليا، رئال مادريد براي فروش مهاجم اســپانيايياش پيشنهاد 60 ميليون يورويي از منچستريونايتد دريافت كرده كه آن را رد كرده است.

مهاجم ســابق يوونتــوس خواهان به دست آوردن فرصت بيشــتري براي بازي كردن نســبت به آنچه كــه در فصل اخير داشــت، بوده اســت و به هميــن دليل به فكر ترك ســانتياگو برنابئو افتاده است اما سران باشگاه قصد ندارند او را به آساني و با قيمتي پايين از دست بدهند، به نحوي كه حتي پيشنهاد 60 ميليون يورويي شياطين ســرخ هم نتوانسته اســت نظرش را جلب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.