منچستر يا مادريد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ميــالن ممكــن اســت جيانلوييجــي دوناروما را به رئال مادريد بفروشــد. اين در حالي اســت كه مينو رايوال، مدير برنامه او قصد دارد او را به منچستريونايتد ببرد.

اوضــاع او روز بــه روز پيچيدهتر ميشود. قرارداد اين بازيكن نوجوان در تابســتان بعد منقضي ميشود و ميالن به او پيشنهاد قراردادي جديد با دستمزد 4 ميليون يورو در سال را داده كه او قبول نكرده است.

منابع متعددي ميگويند كه رايــوال كه مدير برنامه پل پوگبا و زالتــان ابراهيموويچ هم هست، ميخواهد او را به يونايتد ببرد اما مديران ميالن بــا ژرژ مندس، مديــر برنامه مشهور و رئال مادريد صحبت كردهاند تا او در صورت جدايي از ميالن به مادريد برود.

كاواني:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.