گروكشی در اردوگاه آبی!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

شــرايط كنونــی اســتقالل تهــران يــادآور گروكشــیهايی است كه بارها در باشگاههای بزرگ و پرادعای فوتبال ما ديده شده و اگر فرقی با موارد قبلی داشته باشد، تعدد چشمگیرتر ساليق و چند دستگی فزونتر در اين تیم اســت كه وضعیت بیثبات فعلی را استمرار بخشــیده و وزارت ورزش را هم كه متولی اصلی ورزش است از تصمیمگیری سريع و بايسته در اين زمینه بازداشته است.

آن چه آتش بر خرمن اختالفات درونی و بیرونی اســتقالل زده، تبعات شكست هولناك 6 بر يك اخیر اين تیــم برابر العین امارات در لیگ قهرمانان آســیا بــود. تالش رضا افتخاری و علیرضــا منصوريان برای عادی )!( جلوه دادن اين اتفاق و كوشــش شــماری ديگر از مقامها و اعضای ســابق و كنونی باشگاه برای اثبات چیزی خالف اين و نشان دادن ابعاد اين ضايعه ناگوار، نوعی جنگ داخلــی را در اردوی آبیها ايجاد كرده اســت كه به ســبب ديركرد مقامهای باالدست در برخــورد با آن هیچ تضمینی برای رفع ســريع آن احساس نمیشــود و چه چیزی از اين بدتر كه حتی در هیات ريیسه فعلی باشگاه هم يكدستی الزم وجود ندارد و در حالی كه حســن زمانی باخت اخیر مقابل العین را نماد بیكیفیتی كادر فنی و ســندی بر لزوم تغییــر اين كادر میداند، برخــی اعضای ديگر هیات مديره برای اينكه وارد دعوا نشــوند ســكوت اختیار كردهاند و چیزی نمیگويند.

کدام‌مهم‌تر‌است؟

اين در حالی اســت كه وزارت ورزش براســاس گفتههای برخی سران خود قصد تغییر بعضی اعضای هیات مديره را داشته است و دارد ولی لزومی بر تغییر مديرعامل نمیبیند اما با تغییر محســوس شــرايط باشگاه و زير سوال رفتن فزونتر افتخاری اينك تغییر وی احتماال از اهمیتی بیشــتر از يافتن جانشــینانی برای مرحوم پورحیدری و كارهايی نظیر آن برخوردار شده است.

این‌افتخار‌نیست

مصاحبههای چند روز اخیر ســرمربی اســتقالل بیش از آنكه امیدآفرين باشــد، حاكی از عدم اعتراف وی به ضعفهای فنــی تیمش و به واقع تصمیمهای غلط خود او و دســتیارانش در ديدار نافرجام با العین در امارات است و در حالی از جانب وی قول يك فصل تازه سرشــار از موفقیت داده میشود كه استقالل با هدايــت وی هیچ جامی در فصــل اخیر نبرد و حتی به هیچ جامی نزديك هم نشــد و اگر كسب رتبه دوم لیگ افتخار محسوب شــود نه برای سرخابیها بلكه برای تیمهای بســیار كوچكتر اســت، بخصوص كه استقالل در فهرست اعالم شده از سوی سازمان لیگ با مخارجی ۱7/5 میلیــاردی پرهزينهترين تیم لیگ شانزدهم شناخته و معرفی شده و چنین رقم كالنی را صرف بستن تیم خود كرده بود.

حق‌پرسش‌کنندگان

امروز مخالفان مديران و مربیان فعلی اســتقالل حق دارند بپرسند چرا در قبال آن همه مخارج بیالن تیم اينقدر ضعیف بوده است و اين بهانه كه حكم فیفا مانع از تقويت اساســی تیم در نیم فصل شد نیز بهانه قابل قبولی نیســت زيرا منصوريان در «پیش فصل» تقريبا هر كس را كه خود خواســت به استقالل آورد و يــك تیم پر و پیمان را هم از قبل در اين باشــگاه حاضر داشت و از جوانهای خود نیز كه در نیم فصل دوم اجبارا به آنها روی آورد، جز خیر و بهره و منفعت چیزی نديد.

امروز بحث نــوع مديريت حاكم بر اســتقالل و تصمیمهايی كــه اين مديريت بــرای اداره فنی تیم میگیــرد از اهمیتی فزاينده برخوردار شــده اســت و وقتــی میبینیم كــه جز چنددســتگی و تفرق آرا چیزی در هیات مديره آبیها مشاهده نمیشود و يك مديريت واحد و كالن و مقتدرانه در اين باشگاه وجود ندارد، ابراز هرگونه اطمینانی در مورد عملكرد اين تیم در لیگ هفدهم نیز به امری بیپشــتوانه و شعارهای فاقد ضمانت تبديل میشود.

دوست‌و‌دشمن‌من؟!

اين در حالی است كه قشر آبیهای بیرون مانده از اين باشگاه در انتقاداتشان نه لزوما مخالفتورزی با منصوريــان و افتخاری بلكه ريشــهيابی برای حل مشــكالت را میجويند و با ادعاهــای منصوريان كه میگويد ماجراهای اخیر نشان داد دوستان و دشمنان واقعی وی چه كســانی هستند )!( تعارض كامل دارد. منصوريان شــايد نمیداند كه امروز بحث سرنوشت و اقتدار باشــگاه استقالل مطرح است و نه فرجام كاری او كه امثال وی فراوان به اســتقالل آمده و فراوان هم رفتهاند و فقط منطقیترينها در بینشــان ماندگاری داشــتهاند و نه «اصرار ورزان بــر حفظ خويش». در روزگارانی كه اســتقالل به وضوح مديرانی توانمندتر و مربیانی مجربتــر را میخواهد، ناديده گرفتن اين نیاز و حفــظ روال فعلی جز جفا به آبیها نیســت و تنها بســاط غیرقابل اطمینان فعلی را استمرار خواهد بخشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.