نامه پيشكسوتهاي استقالل براي بركناري افتخاري

افتخاري پول بازيكنان را بدهد ميماند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در شــرايطي كــه هنــوز به طور كامل مشخص نشده افتخاري بهعنوان مديرعامل در باشگاه استقالل به كارش ادامــه خواهد داد يا خیــر، گروهی از پیشكســوتهاي باشگاه اســتقالل با جمعآوري تومــاري علیــه اين مدير بــه دنبــال بركنــاری او از صندلــي رياســت باشــگاه اســتقالل هستند. پیشكســوتهاي باشــگاه استقالل در اتحادي چشمگیر نامهاي به دست وزير ورزش دادهاند كه در آن امضاي تعداد زيــادي از بازيكنان قديمي اســتقالل ديده ميشود.

اين افراد معتقدنــد كه افتخاري مدير مناســبي براي اداره امور باشگاه اســتقالل نیســت و بايد هر چه زودتر از اين سمت بركنارشود. در عین حال اما شنیده ميشود كه مديريت باشگاه استقالل براي فصل هفدهم قرار است به افتخاري ســپرده شــود! و متولیان باشگاه استقالل با وجود اعتراضهايي كه از ســوي پیشكسوتها به مديريت باشــگاه ميشــود، فعال قصدي برای بركناري مديرعامل ندارند.

البته گفته شــده تــداوم حضور افتخاري در باشــگاه اســتقالل منوط بــه پاس شــدن چكهايي اســت كه تــا آخر ماه جاري يكــی يكی به بانك مــیرود. مديرعامل اســتقالل چندي پیش به بازيكنان چكهايي براي خرداد ماه داده كه هنــوز اين چكها به پول تبديل نشده اســت. گفته ميشود اگر مديرعامل اســتقالل بتواند به تعهدات خــود در قبال بازيكنــان عمل كرده و خوشقول باشــد اين شانس را دارد كه فصل آينده هم بهعنوان مديرعامل در باشگاه استقالل به فعالیت ادامه دهد.

بيشــك تداوم حضــور افتخاري به واســطه پول شــدن چكها و عمل به تعهدات نميتواند مالك مناســبي بــراي بقاي اين مدير در ســمت مهم مديرعاملي باشــگاه اســتقالل باشــد و متولیــان و تصمیمگیــران باشــگاه اســتقالل بايد تامل بیشــتري در اين خصوص كــرده و با تغییرات حســاب شــده مديرانــي را برمســند كار قرار دهند كه داراي سوابق روشن و تجربه مديريت باشند.

بخصــوص اينكــه طــي روزهاي اخیر گزارشهاي دقیقي از درآمدهاي سرشار باشگاه استقالل در فصل جاري منتشرشــد كه نشــان ميداد باشگاه استقالل عالوه برآنكه 6 میلیارد تومان ازفصــل آينــده پیشخور كــرده، 50 میلیــارد تومان هم درآمد داشــته كه معلوم نیســت اين درآمــد هنگفت در دو فصــل اخیر خرج چه اموري شــده است. شايد هم بهتر باشد كه به صداي درخواســت پیشكســوتهاي باشگاه استقالل گوش داده و براساس شرايط تصمیم گرفته شود.

اينطور كه پیداست پیشكسوتهاي باشــگاه استقالل دوســت دارند جواد زرينچــه بهعنوان مديرعامل باشــگاه اســتقالل براي فصل آينــده برگزيده شود.

گزينــهاي كــه روزگاري بهعنوان عضــوي از هیــات مديره در باشــگاه اســتقالل فعال بود و با فضاي مديريت در اين باشــگاه هرگز بیگانه نیســت. شــايد زرينچه از نگاه برخي بيتجربه باشد اما بي شــك حمايت او از سوي پیشكســوتهاي باشــگاه اســتقالل ميتواند روزنههاي امیدواري بیشتري ايجاد كرده و باشــگاه اســتقالل را به ســمت و سويي ســوق دهد كه میان هواداران و مديران اين باشــگاه وفاق و دوستي بیشتري شكل بگیرد.

به هر حال اوضاع مديريتي باشگاه اســتقالل تعريفي ندارد و الزم اســت كه دقیقتــر و فنيتر به ماجراهاي اين باشگاه نگريست و تصمیمي اتخاذ كرد كه اين باشــگاه مدام دور باطل نزند و در بخش مديريتي خــود داراي ثبات بیشتري شود.

متاســفانه شاهد هســتیم كه در زمان مديريت افتخاري مشكالت مالي باشــگاه اســتقالل با وجود درآمد 50 میلیاردي همچنان پا بر جاســت و اين مدير حتي موفق به پرداخت بدهيهاي خارجي نشــده به طوري كه باشــگاه اســتقالل بــه دلیل پرداخت نشــدن 04هزار دالر به عادل شــیحي از سوي فیفا با محرومیت مواجه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.