زماني: يک سال منصوريان را تحمل کرديم اين‌آقا‌بازيكنان‌استقالل‌را‌هم‌نم ‌يشناسد منصوريان برای استقالل کوچک است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علیرضا منصوريان در مصاحبهاي صراحتا اعالم كرده حسن زماني، عضو هیات مديره باشگاه استقالل را نميشناسد.

جملهاي كه ناراحتي دوباره عضو هیات مديره باشــگاه استقالل را به دنبال داشــته است. زماني در اين راستا ميگويد: «به من گفتند كه آقاي منصوريان چه حرفهايي زده است. يك مربي بايد الگوي بازيكنان جوانش باشد.

بيحرمتي كردن به بزرگتر توسط بيحرمتي بازيكنان به سرمربي پاســخ داده خواهد شــد. ما نبايد به دنبال اين باشیم كه با بيحرمتي، بــراي خودمان بزرگي بخريم بلكه اين عامل كوچك شــدن ميشــود. تعجب ميكنم كه ما يك ســال منصوريان را تحمــل كرديم و حرفي نزديم. اگر هم انتقادي كرديم، آن را نپذيرفت و نتیجهاش اين شــد كه در آســیا آبروريزي صورت گرفت. من براي اينكه مشكلي پیش نیايد 4 ماه ســكوت كردم و حرفي نزدم. گفته بودم تا پايان فصل مصاحبه نميكنم و روي حرفم ايستادم.

درپاســخ به اين جمله كه گفته من را نميشناسد بايد بگويم منصوريان نه تنها من كه حتي بازيكنانش را هم نميشناســد. اگر منصوريان بازيكنان استقالل را ميشناخت، يــك مدافــع وســط را مامور مهــار عمر عبدالرحمان نميكرد كه باعث اشــتباهات فاجعه بار شود و در آسیا آبروريزي كنیم.»

زماني در حالي كه عصبانیت از صدايش معلوم بود منصوريان را مربي ناكارآمدي براي اســتقالل ميداند. عضو هیات مديره باشگاه استقالل كه به شدت برافروخته است ادامه ميدهد: «استقالل تیم بزرگي اســت و منصوريان براي استقالل بسیار كوچك اســت. اگر بنده در هیات مديره باشگاه بمانم، به چیزي جز استفاده از مربي بادانش خارجي فكر نميكنم.»

آيا مخالفت زماني با ادامه حضور منصوريان قطعي اســت؟ او پاسخ اين ســوال را صراحتــا ميدهد: «من قطعا مخالف منصوريان هســتم. منصوريان نشــان داد كه حرمت بزرگترش را نگه نميدارد. او با اين بي حرمتي، خودش را از اســتقالل خلع كرد. بعید اســت كه هیات مديره بعدي باشگاه روي منصوريان نظر داشته باشد.»

زماني به اين پرسش كه آيا در آخرين سفري كه به همراه استقالل داشت اختالفها با منصوريان را كنار نگذاشته اين پاسخ را داد: «سعي داشــتیم در اين ســفرها فضا را تلطیف كنیم ولي ديــدم كه فايدهاي نــدارد. خمیرمايه منصوريــان با بيحرمتي به بزرگترها شــكل گرفته اســت و نميشــود كاري كرد! آن زمان كه بنده فوتبال بازي ميكردم منصوريان هنوز به دنیا نیامده بود! زشــت اســت كسي كه نان و نمك باشــگاه را ميخورد و زحمات مديران را ديده است، اينطور حرف بزند. خود منصوريان ميداند با چه مشــكالتي پول مــورد نیاز تیم را تامین ميكرديم.»

بــه زماني انتقاد كردهاند كه فقط در اســتقالل مصاحبه ميكند و كاري بــراي اين باشــگاه نميكند كه زماني در جواب اين ســوال هم ميگويد: «اينطور نیست. حدود 60 درصد مسائلي كه در باشگاه پیش ميآمد، با كمك اعضاي هیات مديره و به صورت شــخصي حل ميشد. خیلي از مســائل هم جمعي حل ميشد. من از ارتباطاتم به نحو احسن براي حل مشكالت استفاده كردهام. كساني كه شاهد بودهاند ميتوانند در اين باره صحبت كنند.»

آيا بايد به تغییرات در آيندهاي نه چندان دور چشم دوخت؟ زماني گفت: «تیمهايي مثل اســتقالل و پرســپولیس مربیاني ميخواهند كه تمام قد پشت تیمشان باشند.

يكي از مزاياي مربي خارجي اين است كه دنبال فعالیت اقتصادی، رســتورانداري و ساخت و ساز نیست. براي ســرمربي ما رسیدگي به امور تیم در اولويت پنجم قرار داشــت. براي همین نبايد بیشــتر از اين از او انتظار داشت! من از روز اول مخالف مربي بودم كه به جز اين كار، حرفه ديگري هم داشــته باشــد. قطعا براي فصل بعد اگر بمانیم، مربي ميخواهیم كه تمام وقتش را براي استقالل بگذارد.»

زماني در حالي علیه منصوريان مصاحبه كرده كه قرار است امروز يا فردا تكلیف هیات مديره باشگاه استقالل مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.