منصوريان: کتابهاي فرگوسن و آنچلوتي را ميخوانم برای‌جلوگيری‌از‌بازارگرمی،‌اسم‌بازيكنان‌را‌نمی‌گويم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روزگار بــراي منصوريــان ســخت ميگــذرد و ورق براي ايــن مربي كامال برگشته است.

حتي هواداراني كــه حامي او بودند حاال بنر به دســت ميگیرنــد و مقابل وزارت ورزش علیــه او شــعار ميدهند. ســرمربي اســتقالل هم از اين شرايط ناراحت اســت و از نحوه مصاحبههاي او ميتوان كامال اين موضوع را درك كرد.

منصوريــان در خصــوص تجمــع هواداران اين تیم مقابــل وزارت ورزش در روز سهشــنبه و اينكه آيا جلســهاش با ســیدرضا افتخاري ارتباطــي به اين تجمع داشــته اســت يا خیر؟ ميگويد: «خیر، جلســه ما هیــچ ارتباطي با اين تجمع نداشــت. اين جلسه قبل از بازي با العین امارات برنامهريزي شــده بود تا اســامی بیرون نیايد و فضاي تیم آسیب نخــورد. برگــزاري اين تجمــع براي ما فرقي نميكــرد. 0۳ هوادار مقابل وزارت جمع شــدند. آنها اگر حرفي داشتند به جاي شــلوغ كردن، منطقي حرفهايشان را ميزدند نه اينكه دســت به اين كارها بزنند. 0۳ نفر رفته بودند و من امیدوارم كه اين تجمع با برنامه و نقشه نباشد.

سرمربي اســتقالل در پاسخ به اين ســوال كه آيا فكر ميكنید كار هواداران خودجوش بوده اســت؟ ميگويد: «نمي دانم و از اين موضوع بي خبرم. من مسیر زندگي خودم را جلو ميبرم كه امیدوارم اين مسیر با افتخارآفريني براي استقالل همراه باشد.»منصوريان در ادامه با اشاره به اســامي بازيكنــان مختلفي كه گفته ميشود در فهرســت خريدش هستند، ميگويد: «اگر اسم بازيكني را نميآوريم به اين خاطر اســت كه بازارگرمي نشود. استقالل و پرسپولیس روي هر بازيكني كه دســت ميگذارند، قیمت آن بازيكن 00۱ برابر گرانتر ميشود. ما هركسي را بخواهیم، بي صــدا او را صدا ميكنیم و مذاكــره صورت ميگیرد. حاال اگر توافق شد كه شد. اگر هم نشد نه آن بازيكن از اسم استقالل سوء استفاده كرده و نه به اعتبار باشگاه لطمه خورده است.»

سرمربي استقالل در پاسخ به سوالی مبني بر وضعیت كاوه رضايي و اينكه آيا اين بازيكن در اســتقالل ماندني است يا خیر؟ ميگويد: «انشــاءا... كاوه ماندني اســت. او خودش ابراز عالقــه كرده كه بماند. كاوه از جمله بازيكناني است كه به اصول حرفهاي پايبند است و در يكسال گذشــته اين حرفهاي بودن را در زندگي شخصي خود و رفتارش نشان داده است. ما بــا كاوه رضايي راحــت راحتیم. الزم اســت كه او يك مدت اســتراحت كند و ســپس با مديــر برنامههايش مذاكره خواهیم كرد.»

ســرمربي استقالل در پايان با اشاره به شــرايط ســختي كه بعد از شكست برابر العین امارات داشته است، ميگويد: «در اين مدت فشار زيادي روي من بود ولي دو كتاب رهبري الكس فرگوســن و رهبري كارلو آنچلوتي را مطالعه كردم و چیزهاي زيــادي از زندگي اين دو مربي بزرگ ياد گرفتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.