فكري:استقالل‌مجبور‌ شد‌از‌جوا ‌نهايش‌ استفاده‌كند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

فكري پیشكســوت اســتقالل معتقد اســت كــه لیگ شــانزدهم چندان كیفیت نداشته است. كاپیتان ســابق اســتقالل در ايــن خصوص ميگويــد: «در كل مســابقات لیگ شــانزدهم راضي كننده نبود و روند سالهاي گذشته را نداشت. متاسفانه تعطیالت پي در پي باعث شد تا آنچه را كــه همه از لیگ انتظار داشــتند نبینیم. آنقدر تعطیالت مكرر در لیگ ما بهوجود آمد كه حتي بازيكناني كه بتوانند چهره فوتبالي بشوند، نديديم. هــر بار كــه لیگ ميرفــت تا روي غلتــك بیفتد دوباره اردوي تیم ملي باعث ميشد تا به يك تعطیلي ديگر بخوريم.»

فكــري در ادامــه ميگويــد: «تیمهــاي بزرگ با توجــه به اينكه تماشاگرانشــان از آنهــا قهرمانــي ميخواهند كمتــر از بازيكنان جوان اســتفاده ميكنند. البته اســتقالل مســتثني بود بــا توجه بــه اينكه نتوانست در نقل و انتقاالت بازيكني را جــذب كنــد، مجبور بــود كه از جوانانش استفاده كند.»

اين پیشكســوت اســتقالل در پاسخ به اين پرسش كه نقاط مثبت و منفي لیگ شــانزدهم چــه بوده است، ميگويد: «نكته منفي لیگ ما تعطیالت پي در پي بود و نكته مثبت آن هم بازيهاي خوب پرسپولیس و قهرماني اين تیم در لیگ شــانزدهم بود.»

فكري در پاسخ به اين سوال كه براي بهتر شــدن لیــگ هفدهم چه پیشــنهادي داريد، ميگويد: «شايد رفتن تیــم ملي كشــورمان به جام جهاني اتفاق خوبي باشــد و توانسته باشــیم به مســابقات بزرگ راه پیدا كنیم. البته بايد به گونهاي براي جام جهاني برنامهريزي كنیم كه خدايي ناكــرده زنگ تفريح حريف نشــويم. البتــه همین رفتن به جــام جهاني باعث شــد تا لیگ مــا از تعطیالت ضربه بسیاري بخورد و امیدوارم براي فصل آينده به گونــهاي برنامهريزي شــود كه در پايان فصــل، مربیان از اين برنامهريزيها گاليه نكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.