روشن:‌آقاي‌عبداللهي‌ساكت‌نم ‌يشوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پیشكســوت تیم اســتقالل پاسخ اظهــارات نصرا... عبداللهي را داد. نصرا... عبداللهي سرپرست تیم استقالل ديروز در گفتوگويي مدعي شد زماني و روشن حرف نزنند تا ما كارمان را ادامه بدهیم. حسن روشن بعد از اين اظهارنظر نصرا... عبداللهي در اين ارتبــاط گفت: «آقاي عبداللهــي! از وقتي پا بــه اين مجموعه گذاشــتي خیلي عوض شدي! چشم من حرفي نميزنم ولي يادت باشــد ساكت نميشــوم و باالخره حرفــم را ميزنم. چند وقت پیش هم در مراسم خدابیامرز پورحیــدري بوديم كه ديــدم حرفي زد و من هم گفتم عمــو، من هر چه بدانم ميگويــم تا مردم همه چیــز را بدانند. حــاال هم اگر اين حرف را ميزند تعجب نميكنم چــون او وارد اين مجموعه كه شــده تغییر كرده است.» روشن همیشه يكي از منتقــدان اســتقالليها بوده و معتقد است بايد مديران باشگاه استقالل تغییر كنند. البته ايــن منتقد بازهم در پاســخ بــه عبداللهي گفته كه ســاكت نمينشــیند. باخت ســنگین استقالل بــه العین تبعات بدي را بــراي اين تیم داشت و اين روزها باعث آشفتگي باشگاه استقالل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.