سجاد‌به‌استقالل‌نزديك‌شد؟‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم مدنظــر علیرضا منصوريان بامداد ديروز از تركیه به تهران بازگشت. سجاد شهباززاده يكي از بازيكنان مدنظر علیرضا منصوريان براي فصل جديد است و اين بازيكن بعــد از پايان قراردادش با نفت تهران هنوز تكلیف تیم جديد خود را مشخص نكرده است.

شهباززاده كه براي تعطیالت راهي تركیه شــده بود، بامداد ديروز به تهران بازگشت و قرار اســت مسووالن باشگاه اســتقالل مذاكره با او را آغاز كنند. اين در حالي اســت كه استقالليها به دنبال تمديد قرارداد كاوه رضايي در خط حمله هستند. البته ســجاد طي يكي دو سال اخیر مهاجم چندان موفقي نشــان نداده است.

شــهباززاده براي فصل شانزدهم از استقالل جدا شد و به لیگ تركیه رفت. ســجاد در لیگ تركیه موفــق نبود و به ايران بازگشــت. شــهباززاده قرار بود با اســتقاللي به توافق برسد اما محرومیت اســتقالل از نقل و انتقاالت زمســتاني باعث شد تا او با تیم نفت قرارداد ببندد و در نهايت حضور اين بازيكن در فینال جام حذفي باعث قهرماني تیم دايي شد و گل او تراكتور را به هدفش نرساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.