مذاكره‌پنهاني‌منصوريان‌با‌رامين‌رضاييان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل در جلســه بــا مديرعامل باشــگاه از فهرست ورودي خود رونمايــي كرد. ســرانجام بعــد از حرف و حديثهاي فراوان علیرضــا منصوريان روز سهشــنبه نام بازيكنان مورد نیاز خود را به باشگاه داد تا فعالیت استقالل در فصل نقل و انتقاالت از ديروز رسما آغاز شود.

سرمربي استقالل پیش از اين تصمیم داشــت تا بعد از بازي با العین فهرست خود را به صورت رســمي در اختیار باشگاه قرار ندهد تا بازيكنان ايــن تیم از نظر ذهني به هم نريزند اما او در جلســهاي كه با ســید رضا افتخاري داشــت، فهرســت خود را در اختیار باشگاه اســتقالل قرار داد تا فعالیت اين تیم در فصل نقل و انتقاالت رســما آغاز شــود. اينطور كه گفته ميشود در فهرست منصوريان نام بازيكناني مثل شايان مصلح، سجاد شهباززاده، رامین رضايیان، داريوش شــجاعیان، مرتضي تبريزي، ماشــاريپوف و پژمــان منتظري قــرار دارد و در اين بین با بعضي از بازيكنان هــم توافقهايي انجام شده اســت. گويا اعضاي كادرفني استقالل خودشان به صورت جداگانه هم با بعضي از بازيكنان مثل دانیال ماهیني، مهدي شیري و حسن بیت ســعید صحبت كردهاند كه به نظر ميرســد اين نفرات در فهرســت سايه منصوريان قرار دارند و در صورتي كه آبيها نتوانند در جذب فهرست اصلي موفق باشند، مذاكرات براي جذب نفرات بعدي مورد نظر منصوريان آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.