استقالل‌به‌دنبال‌دو‌مهاجم‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حتي در صورتي كه كاوه رضايي قراردادش را با اســتقالل تمديد كند، در دســتور كار نقــل و انتقاالتي اين باشگاه جذب دو مهاجم با تجربه قرار دارد.

علیرغــم اينكه اســتقالل چه در لیــگ برتر و چه در لیگ آســیا يكي از بهترين خطوط حمله را داشت و از نظر آماري جزو تهاجميترين تیمهاي فصل گذشته بود اما در پارهاي مواقع اين تیم متهم بــه دوري از بازيهاي تهاجمي ميشــد. در برنامههاي نقل و انتقاالتي اســتقالل افزودن بر قواي تهاجمي اين تیم در دســتور كار قرار گرفته است.

در همین راستا اولويت براي اين باشــگاه تمديد قرارداد با كاوه رضايي بهترين مهاجم شان است.

بازيكني كه نه تنها به كرات براي اين تیــم گل زد، بلكه پاسهاي گل زيادي هم صادر كرد تا توانمندياش در زمینــه گلســازي را هــم به رخ بكشــد. اما در كنار تمديد قرارداد با ايــن مهاجم، آبيهــا در نظر دارند تا حداقل دو مهاجم توانمند ديگر را نیز به چرخه بازيكنان شان اضافه نمايند. منصوريــان 4 مهاجم طراز اول را زير نظر دارد كه از اين بین حداقل ۲ نفر به تیم استقالل براي فصل بعد اضافه ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.