استقالل‌سفت‌و‌سخت‌در‌فكر‌جذب‌شجاعيان‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه استقالل براي جذب هافبك بازيساز گســترش فوالد تبريز از امروز مذاكرات خــود را با ايــن بازيكن آغاز كرد. علیرضا منصوريــان تصمیم دارد براي تقويت خالقیــت در خط هافبك خود داريوش شــجاعیان را به خدمت بگیرد، بازيكني كه در ۲ ســال گذشته نمايش خوبي در گسترش فوالد داشته اســت و حتي در اين مــدت در تعداد زيــادي از اردوهاي تیم ملي هم حضور داشته است. داريوش شجاعیان يكي از بازيكناني است كه استقالل قصد دارد او را در نقل و انتقاالت زمستاني به خدمت بگیرد و اين باشگاه با هماهنگي علیرضا منصوريــان از امروز به صورت رســمي مذاكرات خود را براي جذب اين بازيكن با باشــگاه گســترش فوالد تبريز آغاز ميكند. در حال حاضر باشگاه گسترش فوالد حــدود يك میلیــارد فقط براي رضايتنامه شــجاعیان درخواست كرده اســت. ضمن اينكه اين بازيكن براي ۲ سال آينده بايد به باشگاه حق اقتصادي بدهد و با اين شرايط كار استقالل براي جذب شــجاعیان بســیار سخت است. البته استقالليها بسیار امیدوار هستند بتوانند از باشگاه گسترش فوالد تخفیف بگیرند و اين بازيكن را رسما آبي پوش كنند. منصوريــان قصد دارد تمام نقاط ضعــف اين تیم را بــراي فصل هفدهم برطرف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.