جذب بازيكن درجه 3 و 4 خارجي ظلم به جوانهاي ايران است

عملکردش در بازيهاي فصل گذشته آنقدر خوب بوده که کرانچار خواست او را براي دو فصل آینده در سپاهان حفظ کند. خودش با استناد به این اصل که بازیکنان معموال در سالهاي دوم و سوم حضورشان در تیمي عملکرد بهتري خواهند داشت، به شدت به فصل پیش رو خوشبین است و ميخواهد پر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

ســپاهان از همین نقل و انتقاالت، قدمهاي محکمي براي فصل جدید برمي دارد.

خدا را شــکر یارگیري خوبي داشتیم و باشگاه توانسته بازیکنان مدنظر آقاي کرانچار را براي تقویت نقاط ضعف تیم، جذب کند.

با این یارگیري از حاال هدف سپاهان براي قهرماني مشخص شده است.

به نظر من هر تیمي که بخواهد قهرمان شــود باید بازیکنان بزرگ بگیرد. از همین جا عیار تیمها و هدف شان کامال مشخص ميشود و فکر ميکنم سپاهان هم نشان داده این فصل براي قهرماني در لیگ حاضر ميشود.

به همین خاطــر خیليها معتقدند جوانگرایي فصل پیش براي سپاهاني که با بازیکنان شاخص شناخته شده، لطمه بزرگي محسوب ميشود.

فصل گذشــته هم باشــگاه و هم آقاي ویســي ميخواســتند تیم را جــوان کنند. فکــر خیلي خوبي بود و جوانهــاي زیادي به سپاهان اضافه شدند. قرار نیست این جوانها تا 10 ســال در ســپاهان بمانند. همین که 2، 3 ســال هم براي ســپاهان بازي کنند، یعني باشــگاه به هدفي که داشته رســیده اما قبول دارم که در نتیجهگیــري چندان موفق عمل نکردیم. دلیل این موضوع را چه ميداني؟

بحــث جوانگرایي و نتیجــه گیري دو مقولهاي اســت که هیچ سنخیتي با هم ندارند و نميتــوان هر دو را با هم داشــت. به نظر من ویســي فصل گذشته ریســک بزرگي کرد و شــاید هر مربي دیگری به جاي او بود، حاضر به جوانگرایي در ســپاهان نميشــد اما امروز نتیجه این کار او را ميبینیم.

با همــه اینها خــودت از بازیکنان خوب فصل پیش بودي کــه ظاهرا نظر کرانچار را هم به خودت جلب کرده اي.

بله، آقاي کرانچار دوســت داشتند که من بمانم. بعــد از صحبتهایي که با کرانچار و مسووالن باشگاه داشتم، تصمیمم بر این شد که بمانم. البته خودم معتقدم سالهاي دوم و ســوم حضور یک بازیکن در یــک تیم، بهتر از اولین سال خواهد بود.

اما با بازیکناني کــه کرانچار دارد جذب ميکند، شــاید فرصت کمي براي خودنمایي داشته باشي.

من االن در پست پشت مهاجم، هافبک چپ و راســت بازي ميکنم و در پســت من تا کنون فقط شاهین ثاقبي جذب سپاهان شده است اما این موضوع را قبول دارم که رقابت در تیمي چون ســپاهان که براي قهرماني بسته ميشود، خیلي سخت خواهد بود و من سخت تالشم را ميکنم تا بتوانم مثمرثمر باشم.

هدفهاي فرديات براي فصل پیش رو چیست؟

من معتقدم در ایــن مقطع تیم مهمتر اســت. اگر هدف اصلي ما قهرماني و موفقیت تیم باشــد و همه براي رســیدن به آن هدف تالش کنیم، بعد از رســیدن به آن هدف و به تبــع آن، خود بازیکنان هم بــه موفقیتهاي فردي ميرسند و دیده ميشوند.

از فصل گذشــته کــدام اتفاق و موفقیتت بوده که دوست داري تکرارش کني؟

گلي که در نقش جهان به استقالل زدم را خیلي دوســت دارم چون براي هواداران ما بازي با استقالل و پرسپولیس از اهمیت باالیي برخوردار اســت و من در اصفهان آن گل را به اســتقالل زدم و با اینکه متأســفانه بعد از آن گل تســاوي را خوردیم اما احســاس ميکنم هواداران بابت آن گل خیلي خوشحال شدند.

بعد از تجربه کار کــردن با مربیان داخلي و خارجي، بخصــوص در مدت حضورت در ســپاهان، فکــر ميکني سرمربي داخلي بیشتر به درد تیمهاي ما ميخورد یا سرمربي خارجی؟

به نظر من مــا در میان مربیان داخلي، مربیــان خیلي خوب زیــادي داریم. از طرفي اگر هم قرار اســت مربي خارجي به کشــور ما بیاید، باید از میان مربیان خیلي خوب باشــد. موضوع این اســت که ما بــه مربیان خارجي بیشتر از مربیان داخلي، پول، فرصت و امکانات ميدهیم. شاید اگر این فرصتها را در اختیار مربیان داخلي خودمان هــم بگذاریم، موفق شــوند. البته بعضي مربیان مثل کرانچار واقعاً عیار باالیي دارند و حرفي درباره شــان نیست اما ما مربیان خارجي خیلي بدي داشــتیم که آمدند و بعــد از مدت کوتاهي براي همیشــه رفتند.

این اتفاق درباره بازیکنان خارجي هم ميافتد و مبالغ میلیاردي بازیکنان ضعیف خارجي، کم کم تبدیل به موضوع نگران کنندهاي شده است.

صــد در صد بازیکنــان خارجي که به لیگ ما ميآیند باید یک سروگردن از بازیکنان ما باالتر باشــند چون با آوردن بازیکنان درجه سه و چهار خارجي در واقع داریم به جوانهاي خودمان ظلم ميکنیم.

گلر برزیلــي ســپاهان از جمله بازیکناني بود که ابتداي فصل انتقادهاي زیادي نسبت به او ميشــد اما در ادامه عملکرد خیلي خوبي از خود نشان داد.

بلــه، او در ابتــداي فصــل بــه خاطر مصدومیتي که داشــت، نتوانســت عملکرد خوبي داشــته باشــد اما در ‪8 7،‬ بــازي آخر دیدید کــه چقدر خــوب ظاهر شــد. حتي کرانچار هم خواست باشــگاه با او تمدید کند. اگر گلــر خوبي نبــود که کرانچــار حفظش نميکرد.

بازیکنان خارجي که به لیگ ما ميآیند باید یک سروگردن از بازیکنان ما باالتر باشند چون با آوردن بازیکنان درجه سه و چهار خارجي در واقع داریم به جوانهاي خودمان ظلم ميکنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.