بيشاز برایخارجیها

پر هزینهتر از سرخابیها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

بدون مقدمه ســراغ اصــل مطلب میرویــم. 47 بازیکن خارجی در لیگ شــانزدهم حضور داشــتند که در میان این تیمها صبای قم از این قاعده مســتثنی بود. در واقع به طور میانگین ســهم هر تیم ســه بازیکن میشود. متاسفانه بارها نوشــتیم و نوشتند و باز هم مینویسیم و مینویســند اما اینکه چقدر تاثیر داشته باشد را نمیدانیم چون هر ســال بازیکنان بسیاری با ملیتهای مختلف به فوتبال ما تزریق میشــود که اکثرشان یا کیفیت الزم را نداشته یا اینکه در بهترین حالت همســطح همپستیهایشان بودند. در این میان یکی دو بازیکن کیفیت بهتری نســبت به بقیه ارائه میدهند. از آنجا که بیشــتر تیمها شــخصی نیســتند و نظارت دقیقی هم روی جذب بازیکنان خارجی وجــود ندارد نفراتی به لیگ ما اضافه میشــوند که به لحاظ کیفی چیزی به فوتبــال ما اضافه نمیکنند. البته انتظــار نداریم مثل بعضی از کشــورهای حوزه خلیج فارس ســتارگان بازنشســته فوتبال جهان را تیمهای ما جذب کنند اما این توقع وجود دارد که بــرای 121دقیقه بازی دادن به یک بازیکن خارجی که هیچ کاری هم انجام نمیدهــد 735 میلیون پرداخت نشــود، این کمترین انتظار جامعه فوتبال است. سازمان لیگ طی چند سال اخیر مبالغ قرارداد مربیان و بازیکنان را انتشار میدهد. در جدول زیر مبالغ قرارداد مربیان خارجی لحاظ نشــده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.