میرزایي:‌ باشگاه‌پیشنهاد‌تمدید‌ قراردادم‌را‌قبول‌نکرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا میرزایي مهاجــم جوان سپاهان با پیشنهادي از سوي باشگاه مالمو سوئد مواجه شده است.

او در ایــن بــاره ميگوید: «در مدتي که در سپاهان بازي ميکردم با یــک ایجنت مطرح ســوئدي که ایراني - ســوئدي اســت در تماس بودم و او کارم را زیر نظر داشــت و وقتي فصل تمام شــد او عنوان کرد با باشــگاه مالمو مذاکره کرده است و آنهــا خواهان من شــدهاند. چون با باشگاه ســپاهان قرارداشتم گفتم همه چیــز باید قانوني باشــد و به باشــگاه نامه زده شــود که نامه هم زدند. مــن عالقه زیــادي دارم این پیشــنهاد را قبول کنم چون مالمو تیم خیلي بزرگي اســت و همیشه مدعي قهرماني لیگ سوئد است اما چون با ســپاهان قرارداد دارم همه چیز را در اختیار باشگاه قراردادم.»

او همه چیز را به باشگاه سپرده است. «این باشگاه سپاهان است که براي من تصمیم ميگیرد و تابع نظر باشگاه براي بررســي این پیشنهاد هســتم. حتي مدیر برنامههایم هم به اصفهــان آمد بــراي صحبت در مورد این پیشــنهاد اما پاسخي داده نشــد و او بدون ناراحتــي به تهران برگشــت چــون من تابــع تصمیم باشگاه سپاهان هســتم. باید فصل شــروع شــود بعد در مورد سپاهان نظر داد و فعال نميشــود حرفي زد. با حرف هــم به جایي نميرســیم باید در طول فصل مثل ســپاهاني مقتدر بــازي کنیم امــا چیزي که حدس ميزنم این اســت که امسال ســپاهان قــوي را شــاهد خواهیم بود. به هر حال ســپاهان همیشــه سپاهان است.»

میرزایي دوست دارد اگر شرایط براي ترانســفر شدنش فراهم نیست در ســپاهان بماند امــا ظاهرا مبلغ پیشــنهادي او با آن چه باشگاه در نظر گرفته تفــاوت دارد. «من یک ســال با ســپاهان قــرارداد دارم و پیشــنهاد تمدید قرارداد دادم چون واقعا دوســت دارم در سپاهان بمانم اما باشگاه پیشنهادي که من عنوان کردم را قبول نداشــت و من به نظر باشــگاه احترام ميگذارم و تا روزي که ســپاهان من را بخواهد با تمام وجودم بــراي این تیم بازي ميکنم چون واقعا ســپاهان را دوست دارم و گزینــه اول و آخر مــن در ایران سپاهان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.