صانعي:‌به‌احتمال‌زیاد‌المپیك‌۸۱۰۲‌در‌رده‌نوجوانان‌برگزار‌م ‌يشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي صانعــي، ســرمربي تیم ملي فوتســال زیر 17 ســال در مورد انتخاب مجدد خود براي حضور در المپیک 2018 آرژانتین ميگوید: «با توجه به اینکه من و کادر فني تجربه کار کردن با تیمهاي پایه را داشتیم، یک بار دیگر فدراسیون فوتبال و کمیته فني فوتسال به اینجانب اعتماد کرده و من را بهعنوان ســرمربي تیم ملي زیر 17 سال انتخاب کردند. مکاتبات خود را رســما با کمیته ملي المپیک از طرف روابط بینالملل شروع ميکنیم که کمیته ملي المپیک رسما به ما اعالم کند دقیقاً چه ســنیني ميتوانند در المپیک 2018 شرکت کنند.»

ســرمربي تیــم ملي زیر 20 ســال همچنین تأکید ميکنــد: « بعد از اینکه جواب رســمي خود را مبني بر ســنین شرکت کننده در المپیک 2018 دریافت کردیم، جلسهاي با کمیته فوتسال برگزار ميکنیم و بیشــترین تمرکز خود را روي لیگ جوانــان قرار ميدهیم تــا با دقت بیشــتري این لیگ را از طرف کادر فني نظارت کنیم.»

او ميگوید: «قرار است لیگ جوانان را در سه گروه 77 جوانان، 75 امید و 80 نوجوانان برگــزار کنیم و به احتمال زیاد المپیــک 2018 در رده نوجوانان برگزار ميشود و با توجه به این موضوع بیشترین تمرکز ما در لیگ روي نوجوانان اســت.» صانعي در مورد همکاري خود با تیم ملي بزرگساالن تأکید ميکند: «هر کمکي که از دســتم برآید چه از لحاظ فني و چه از لحاظ غیرفني براي تیم ملي بزرگســاالن انجام ميدهــم و ظاهرا قرار اســت تیم ملي داراي سرپرســت شــود که این کار مســوولیت من را در تیم ملي بزرگساالن ســبکتر ميکنــد و طــي صحبتهایي که امروز با ناظمالشــریعه ســرمربي تیم ملي داشــتم قرار شــد بعد از ماه رمضان جلســهاي جهت هماهنگيهاي الزم بین تیم ملي بزرگســاالن و تیم ملي زیر 17 سال داشته باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.