ترابیان:‌بازي‌با‌قزاقستان‌در‌هال ‌هاي‌از‌ابهام‌است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم ملي فوتسال ایران براي آمادگي، دیدار تدارکاتي مقابل قزاقستان و مسابقات چهارجانبهاي با کشورهاي روسیه، آرژانتین و پرتغال در دستور کار دارد. عباس ترابیان رییــس کمیته فني و توســعه فوتســال و فوتبال ســاحلي با اشــاره به این موضوع، توضیح ميدهــد: «بازي با قزاقســتان در هالهاي از ابهام اســت و هنوز این کشــور جواب قطعي به پیشــنهاد ما نداده اســت. مسابقات چهارجانبهاي هم که قرار بود بین کشورهاي ایران، روسیه، آرژانتین و پرتغال برگزار شــود را در اصفهان برگزار خواهیم کرد. فعال منتظر هســتیم مجوزهاي برون مرزي این مســابقات داده شود تا فراخوان بزنیم و بــراي این مســابقات حامي مالي بگیریــم. هزینــه برگزاري این مســابقات باالســت و باید اول امکانات را فراهم و بعد دعوتنامه را به این ســه کشور ارسال کنیم. هماهنگيهاي الزم را با کشــورهاي روسیه و آرژانتین انجام دادهایــم اما پرتغال هنوز به طور کامل حضورش در این مسابقات را تأییــد نکرده هر چند هنوز در حال مذاکره هســتیم.» او در پاســخ به این پرسش که چرا میزباني از مســابقات فوتسال به شهر اصفهان واگذار شــده است، تأکید ميکند: «هم امکانات ســختافزاري اصفهان بهتر از تهران اســت و هم خود مــا با اداره کل ورزش و جوانــان و هیات فوتبال اســتان اصفهان همیشــه هماهنگي خوب داشته و راضي بودهایم، به همین دلیل این مسابقات را در اصفهان برگزار خواهیم کرد.» ترابیان درباره مصوبات جلسه کمیته فني و توسعه فوتســال ميگویــد: «در مــورد بانوان هم صحبتهایي را مطرح کردیم و حتي رییس کمیتــه بانــوان هم در این جلســه حضور داشــت. ســرمربي تیم ملي فوتسال بانوان در این جلسه گزارشــي را درباره مسابقات روسیه ارائه داد. بحثهاي دیگري هم وجود دارد که کمیته فني باید بیشتر آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. همچنین مسائلي ماننــد بازيهاي تدارکاتي و کمکهایي که باید به فوتسال بانوان شود، بررسي شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.