خریدهای‌ ب ‌یحساب‌و‌کتاب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پروســه جذب بازیکن خارجی در فوتبــال ما خیلی حرفهای نیســت. خیلی کم پیش میآید که یک بازیکــن از ابتدا تا انتهای فصــل در تیمــش بماند. از این 47 بازیکــن خارجی فقط 18 نفر بیــش از نیمــی از دقایق تمام بازیهــا 2700( دقیقه) را به خود اختصاص دادهاند.

تعدادی هم در نیم فصل اضافه شــدند که درصد زیادشــان بیشــتر نیمکتنشــین بودند. در واقع وقتی خرج از جیب شخصی نباشــد خریدها هم بیحساب و کتاب میشــود. نمونههای زیادی داشــتیم که بازیکن خارجی میآیــد، پولش را نمیدهند و طوری قرارداد امضا کرده که میتواند فسخ کند و راهی تیم دیگری شود. گولــچ بازیکن پرســپولیس یکی از همانها بــود. در واقع مدیری که میدانــد جایگاهش ثبات ندارد در روزهایی که باشــگاه تحت مدیریتش اســت ســعی در جذب بهترینها دارد تا نتیجه بگیرد و زمانی هم که اخراج شود باشگاه میماند و پول خارجیهایش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.